1

Danh sách khóa Master 2 năm

Gửi Email bài này

Dành cho tư vấn muốn tìm khóa Master 2 năm để sinh viên được hưởng 2 năm post study work right (theo Knight Review)

Ctrl+F để search nhanh nhất!

Institution Master of Course duration Tuition fee
ACU Accounting (Advanced) 2.00 $44,000
ACU Accounting/MBA 2.00 $44,000
ACU Business Information System (Advanced) 2.00 $44,000
ACU Business Information System/MBA 2.00 $44,000
ACU HRM/MBA 2.00 $44,000
ACU Information Technology (Advanced) 2.00 $44,000
ACU Marketing (Advanced) 2.00 $44,000
ACU Marketing/MBA 2.00 $44,000
ACU MBA (Advanced) 2.00 $44,000
CQU Financial Management 2.00 $27,438
CQU Management - Engineering 2.00 $27,438
CQU Management - Engineering 2.00 $27,438
CQU Professional Accounting 2.00 $27,438
CQU MBA 2.00 $27,438
CSU Business (Advanced) 2.00 $37,920
CSU Information Technology 2.00 $39,360
CSU Professional Accounting 2.00 $29,520
CSU MBA 2.00 $39,360
Curtin  Commerce (Accounting) 2.00 $55,800
Curtin  Finance (Two Years) 2.00 $47,775
Curtin  MBA (Advanced) 2.00 $64,800
Curtin  Commerce (Business Law) 2.00 $54,100
Curtin  Commerce (Economics & Finance) 2.00 $53,400
Curtin  Commerce (Management) 2.00 $53,400
Curtin  Professional Accounting 2.00 $56,100
Curtin Syd Finance 2.00 $39,000
Curtin Syd Professional Accounting 2.00 $56,300
Deakin MBA (International)/Commerce 2.00 $52,820
Deakin MBA (International)/Information Systems 2.00 $50,960
Deakin MBA (International)/International Finance 2.00 $53,340
Deakin MBA (International)/Professional Accounting 2.00 $52,460
Deakin Information Technology/Commerce 2.00 $49,320
Deakin Information Technology/Information Systems 2.00 $46,360
Deakin International Finance/Professional Accounting 2.00 $51,760
Grifith Information Systems/Information Technology 2.00 $41,120
Grifith Commerce (Advanced) 2.00 $41,920
Grifith International MBA (Advanced) 2.00 $47,200
Grifith International Business with Honours 2.00 $38,880
Grifith MBA (Advanced) 2.00 $56,000
La Trobe Graduate Diploma in Accounting 2.00 $41,260
La Trobe Accounting & Financial Management 2.00 $43,980
La Trobe Business Information Management & Systems 2.00 $43,980
La Trobe Financial Analysis (Research Methods) 2.00 $32,985
La Trobe Financial Analysis/International Business 2.00 $43,980
La Trobe Financial Analysis/International Business 2.00 $43,980
Monash Applied Finance & Applied Econometrics 2.00 $31,850
Monash Applied Finance & Business (Accounting) 2.00 $65,700
Monash Business (Accounting) & Business Law 2.00 $49,920
Monash Business & Professional Accounting 2.00 $65,700
Monash Business Information Systems (Honours) 2.00 $57,280
Monash Business Information Systems Professional 2.00 $57,280
Monash International Business & European & International Studies 2.00 $63,700
Monash Professional Accounting (Advanced) 2.00 $65,700
Monash Professional Accounting & Business Law 2.00 $63,700
Monash MBA 2.00 $64,500
MQ Actuarial Practice 2.00 $58,048
Murdoch Science in Information Technology 2.00 $47,000
Murdoch HRM 2.00 $44,000
Murdoch Professional Accounting 2.00 $44,000
Murdoch Arts in Public Policy 2.00 $43,000
Murdoch MBA in International Business 2.00 $44,000
QUT Business (Accounting) - Advanced 2.00 $48,000
QUT Business (Applied Finance) - Advanced 2.00 $48,000
QUT Business / Business 2.00 $48,000
QUT Business / MBA 2.00 $48,000
QUT Business (HRM) - Advanced 2.00 $48,000
QUT Business (Integrated Marketing Communication) - Advanced 2.00 $48,000
QUT Business (International Business) - Advanced 2.00 $48,000
QUT Business (Marketing) - Advanced 2.00 $48,000
QUT Business (Philanthropy & Nonprofit Studies) - Advanced 2.00 $48,000
QUT Business (Professional Accounting) - Advanced 2.00 $48,000
QUT Business (PR) - Advanced 2.00 $48,000
QUT Business (Strategic Advertising) - Advanced 2.00 $48,000
RMIT Statistics & Operations Research 2.00 $40,320
Swinburne Commerce (Integrated HRM) 2.00 $42,500
Swinburne Commerce (International Business) Global Leadership Program 2.00 $47,000
Swinburne Integrated Marketing 2.00 $42,500
Swinburne Marketing Global Leadership Program 2.00 $47,000
Swinburne Practising Accounting 2.00 $42,500
Swinburne Professional Accounting Global Leadership Program 2.00 $52,900
Swinburne Science (Biotechnology) Global Leadership Program 2.00 $53,300
UniSA MBA, HRM 2.00 $62,100
UniSA MBA, International Business 2.00 $62,100
UniSA MBA, Information & Communications Technology Management (Enterprise Systems) 2.00 $62,100
UniSA MBA, Management 2.00 $62,100
UniSA MBA, Management (Strategic Procurement) 2.00 $62,100
UniSA MBA, Marketing 2.00 $62,100
UniSA MBA, Professional Accounting 2.00 $62,100
UniSA Professional Accounting & Finance 2.00 $46,000
UniSA Professional Accounting & Specialisation 2.00 $46,000
UniSA HRM (Extension) 2.00 $46,000
UniSA International Business (Extension) 2.00 $46,000
UOW Commerce - Professional Accounting 2.00 $44,520
UOW MBA Advanced - MBA 2.00 $44,520
UOW Commerce - Applied Finance 2.00 $44,520
UOW Commerce - Strategic HRM 2.00 $44,520
UOW Commerce - Professional Accounting 2.00 $44,520
UTS Engineering Management MBA 2.00 $46,560
UTS Professional Accounting (Advanced) 2.00 $45,888
UTS MBA 2.00 $48,672
UWS Accountancy 2.00 $45,520
UWS Professional Accounting (Advanced) 2.00 $39,830

Đóng