1

Xin Fee Waiver UTS 2012

Gửi Email bài này

Số lượng: 10 application fee waiver

Áp dụng: Hồ sơ học sinh nhập học 2012

Cách sử dụng:

- Writing on the top of the applicationSET Fee Waiver”.

- Báo cho bộ phận Marketing (Vân Anh) biết hồ sơ nào xin waiver dạng này để nắm số lượng còn

- The number of fee waivers for SET in 2013 will depend on the conversion rate of the 2012 fee waivers.

Hiện nay còn: 6 (28/3/2012)

Đóng