Taylors College – Học bổng hữu nghị AU$3,500/năm

Được viết bởi Set Education. Đăng ngày 13/08/2008. Đăng trong Học bổng du học Úc. Lượt xem : 9146

 

Ví dụ:

Nếu học sinh đăng kí học Taylors College 3 năm: lớp 10, 11, 12 thì tổng học bổng là AU $3,500 x 3= AU $10,500

Nếu học sinh đăng kí học Taylors College 2 năm: 11, 12 thì tổng học bổng là AU $3,500 x 2 = AU $7,000

Nếu học sinh đăng kí học:

–     Tiếng Anh 09/01-09/07

–     Lớp 10 từ 09/07 tới 09/12

–     Lớp 11 từ 10/01 tới 10/12

–     Lớp 12 từ 11/01 tới 11/12

Tổng học bổng trong trường hợp này là AU $1,750 (lớp 10) + AU $3,500 (lớp 11) + AU $3,500 (lớp 12) = AU $8,750

Ghi chú: học bổng này không được áp dụng cho năm đầu tiên đối với những học sinh được cấp học bổng 50% của Taylors College.

Nếu học sinh có anh chị em ruột đã từng học tại Taylors College thi chương trình học bổng này vẫn được áp dụng.    Đồng ý chia sẻ thông tin cho Du Học SET, các trường và đối tác để nhận thông tin liên quan đến du học.
    Tôi đồng ý các điều khoản và chính sách bảo mật thông tin của Du Học SET.