Tản mạn về các dạng thức câu hỏi Speaking đầu năm 2012

Được viết bởi Set Education. Đăng ngày 09/03/2012. Đăng trong Đề thi IELTS. Lượt xem : 10859    Đồng ý chia sẻ thông tin cho Du Học SET, các trường và đối tác để nhận thông tin liên quan đến du học.
    Tôi đồng ý các điều khoản và chính sách bảo mật thông tin của Du Học SET.