1

Series1 – Bài 9: Nhờ vả, yêu cầu và hỏi han khi muốn giúp ai

Gửi Email bài này

EVERYDAY ENGLISH FROM AUSTRALIA – Series 1

TIẾNG ANH THÔNG DỤNG Ở AUSTRALIA – Loạt 1

Bài 9: asking for help and offering help (xin giúp đỡ)

{rokaccess guest} Đăng ký thành viên để xem nội dung chi tiết {/rokaccess} {rokaccess !guest} 

Part 1 - THE DIALOGUES (đối thoại)

John Hardie vừa mới tới Melbourne và ông muốn thuê một buồng ở khách sạn. Bài hội thoại giữa ông Hardie và cô tiếp viên ở khách sạn được chia làm ba phần.

Dialogue 1:

RECEPTIONIST:      Good afternoon, Sir. May I help you?

Mr. HARDIE:            Yes, I'd like a room, please.

RECEPTIONIST:      Have you got a booking?

Mr. HARDIE:            No, I haven't.

RECEPTIONIST:      Well, just a moment, please. I've got a single room with bath.

Mr. HARDIE:            That's fine.

RECEPTIONIST:      May I have your name, please?

Mr. HARDIE:            Hardie, John Hardie… H-A-R-D-I-E.

Mr. HARDIE:           Sure.

RECEPTIONIST:      And would you mind printing in block letters?

Mr. HARDIE:            All right. There you are.

RECEPTIONIST:      Thank you. And would you mind signing your name please, Mr Hardie?

Mr. HARDIE:            Certainly.

Dialogue 2:

Ông Hardie nhờ cô tiếp viên nói cho biết ở đâu bán quà lưu niệm địa phương.

RECEPTIONIST:      Good morning. May I help you?

Mr. HARDIE:            Yes, I want to get some souvenirs. Where should I go?

RECEPTIONIST:      Try the big department stores in Bourke Street.

Mr. HARDIE:            Bourke Street, eh? How do I get there?

RECEPTIONIST:      You can catch a bus outside the hotel.

Dialogue 3:

Ông Hardie nói chuyện với người lái xe tắc-xi trên đường đi về khách sạn. Ông là người thuộc bang Queensland, một bang nằm ở phía bắc Australia nổi tiếng về du lịch vì khí hậu tốt. Người lái xe tắc-xi cũng là người thuộc bang Queensland và là người hay nói.

Mr. HARDIE:            Travelodge, please.

DRIVER: Right.        Are you staying at the Travelodge?

Mr. HARDIE:            Yes.

DRIVER:                  How long have you been in Melbourne?

Mr. HARDIE:           Since Monday… Hey! Look out!

DRIVER:                  Hm… and where are you from?

Mr. HARDIE:           Queensland.

DRIVER:                 Queensland, eh? Me, too! Great place, Queensland… great weather…

Mr. HARDIE:           Look out! Would you mind stopping here, please?

DRIVER:                 Great beaches in Queensland, too…

Mr. HARDIE:           Would you stop here, please?

DRIVER:                 Great food…

Mr. HARDIE:           Driver, stop here!

DRIVER:                  This isn't the Travelodge.

Mr. HARDIE:           I know. I suddenly feel like walking to the hotel. How much is that?

  


Part 2 - VOCABULARY (từ vựng)

block letters                 chữ in 

[ 'blɔk 'letəz ]

a department store   cửa hàng bách hóa 

[ də'pa:tmənt stɔ:]

a form                            tờ khai 

[ fɔ:m ]

Madam                                                                   

[ 'mædəm ]

(a formal way of addressing a woman)             (cách gọi trang trọng khi nói chuyện với phái nữ)

Sir                                                                           Ông, ngài

[ sə: ]

(a formal way of addressing a man)                  (cách gọi trang trọng khi nói chuyện với phái nam)

Queensland                      tiểu bang ở phía bắc Australia.

[ 'kwin:nzlænd ]

a registration card         phiếu đăng ký

[ redʒə'streiʃən ka:d ]

a single room with bath                        phòng đơn với buồng tắm*

[ ə'siŋgəl 'ru:m wið ba:θ ]          

(Commonly used in tourism)               (Từ này thường được dùng trong ngành du lịch.)

a souvenir              vật kỷ niệm

[ su:və'niə ]

a taxi                        xe tắc-xi

[ 'tæksi: ]

fill…in                      điền vào

[ 'fil…'in ]

look at…                  nhìn, ngắm, xem xét

[ 'luk_ət ]

print in block letters      viết bằng chữ in

[ 'print_in 'blɔk 'letəz ]

Outside                              phía ngoài, bên ngoài

[ aut'said ]

catch a bus                       đi bằng ô-tô buýt

[ 'kætʃ_ə'bʌs ]

Have you got a booking?              Ông/bà đã đặt phòng trước chưa ạ ?

[ həv ju: 'gɔt_ə'bukiŋ ]

How do I get there?                       Làm thế nào tôi tới đó được?

[ 'hau du:_ai 'get ðɛə ]

I suddenly feel like walking         Bỗng dưng tôi cảm thấy muốn đi bộ.

[ ai 'sʌdənli: fi:l laik 'wɔ:kiŋ ]

Just a moment                                 Xin chờ cho một chút.

[ 'dʒʌst_ə'məumənt ]

Look out!                                           Hãy cẩn thận!

[ 'luk_'aut ]

May I help you?                                Ông/bà cần gì ạ ?

[ 'mei_ai 'help ju: ]

Try the big department store.         Hãy thử tới các cửa hàng bách hóa lớn.

[ 'trai ðə 'big də'pa: tmənt stɔ:z ]

Where are you from?                        Ông/bà từ đâu tới ạ ?

[ 'wɛər_ə ju: 'frɔm ]

Where should I go?                           Thế tôi nên đi đâu?

[ 'wɛə ʃəd_ai 'gəu ]

Would you mind signing your name?         Đề nghị ông/bà ký tên?

[ 'wud_ju: 'maind 'sainiŋ jɔ" neim ]

 


Part 3 - LESSON (bài học)

          1. Polite ways to ask someone to do something for you (mẫu câu lịch sự dùng khi đề nghị ai giúp mình làm một việc gì.)

May I have your name, please?                         Yes.

                                                                                  • Certainly.

Would you sign here, please?                           Yes.

                                                                                  • Sure.

Would you mind signing here, please?           No.

                                                                                  • Not at all.

                                                                                  • Certainly.

                                                                                  • All right.

Do you mind helping me?                                   No.

                                                                                  • Not at all.

                                                                                  • O.K.

Xin bạn chú ý đến những cách đề nghị dưới đây:

Would you + verb…?                                     Làm ơn…

                                                                            Một mẫu câu đề nghị lịch sự dùng khi muốn nhờ ai giúp mình làm một việc gì.

Would you mind + verb + ing…?                Nếu không có gì phiền, xin làm ơn…

                                                                           Một mẫu câu đề nghị khác - lịch sự hơn cách nói trước.

Do you mind + verb + ing…?                       Nếu không có gì phiền, xin làm ơn…

                                                                           Một cách nói thông thường khi muốn đặt lời đề nghị.

Nhìn chung, người ta thường chấp nhận các câu đề nghị kiểu trên. Bởi lẽ người nói thường biết chắc chắn rằng người nghe sẽ chấp nhận yêu cầu của mình, nếu không họ đã không nói như vậy. Sau đây là những cách trả lời:

Of course not                            Không sao.

Certainly not                             Để trả lời những câu đề nghị trên khi bạn đồng ý làm theo lời yêu cầu.

Not at all

 

          2. Polite ways to offer to help someone (các mẫu câu lịch sự dùng khi muốn giúp đỡ người khác.)

Can I give you a hand?                          Tôi có giúp bạn được không?

                                                                   (các bạn xem lại bài học số 8)

Ở trong các cửa hàng, chúng ta thường sẽ nghe những câu hỏi và trả lời sau:

May I help you?                          Yes, I'm looking for…

                                                      • No, thanks. I'm just having a look.

Are you right?                            Well, I'm looking for…

                                                      • Yes, thanks. I'm just having a look.

          3. Talking to strangers in Vietnam (nói chuyện với người lạ ở Việt Nam.)

Bạn có thể hỏi các người nước ngoài câu hỏi sau:

How long have you been in Vietnam?        I've been here since July

                                                                             • I've been here for a month

How long have you been là cấu trúc ngữ pháp của thì hiện tại hoàn thành. Như vậy các bạn cần nhớ, thì hiện tại hoàn thành bao hàm mối liên quan của hành động, từ quá khứ cho tới hiện tại.

I came here a year ago and I'm still here        Tôi đến đây năm ngoái và ở lại cho đến bây giờ.

I've been here for a year.                                     Tôi ở đây được một năm rồi.

I've been here since last year.                           Tôi ở đây từ năm ngoái (đến bây giờ)

Chú ý:

Since chỉ rõ hành động được bắt đầu tại một thời điểm cụ thể trong quá khứ và tiếp tục diễn ra cho tới hiện tại.

For chỉ rõ thời gian là bao lâu.

          4. Conversation devices (những câu đệm trong đối thoại)

Những câu trả lời sau có nhiều nghĩa tùy theo ngữ cảnh

Sure.                      Vâng.

[ ʃɔ:]                         Được, tôi đồng ý.

                                • Đúng vậy.

                                • Tôi hiểu.

All right.                 Vâng, tôi đồng ý.

[ 'ɔ: l'rait ]                 Thế cũng được.

There you are.      Xong rồi đấy.

[ ðɛə ju:_a: ]            Tôi vừa làm xong.

                                Tôi vừa làm xong việc mà bạn nhờ tôi.


Part 4 - PRONUNCIATION (cách phát âm)

Trong bài học qua Đài, các bạn sẽ nghe John Hardie đánh vần tên họ ông ấy như sau:

John Hardie, H-A-R-D-I-E              John [ 'dʒən ] là tên gọi.

[eitʃ_ei(j)_a: di_(j)_ai_(j)_i:]

 

Các bạn tập đọc các âm sau. Hai cụm từ chỉ thời gian. Xin các bạn đọc theo cách phiên âm quốc tế được viết ở trong ngoặc vuông [ ].

For two years                              For a long time

[ fə'tu: 'jiəz ]                                          [ fər_ə 'ləŋ 'taim ]

Trong tiếng Anh, khi từ for đứng trước một từ được bắt đầu bằng một phụ âm thì âm [r] của từ for sẽ không được phát âm. Chẳng hạn như trong câu [ fə 'tu: 'jiəz ]. Thế nhưng, khi từ đó đứng trước một từ được bắt đầu bằng một nguyên âm thì âm [r] sẽ được đọc. Thí dụ như câu [fər_ə 'lɔŋ 'taim ]

Download bài học MP3

 

END OF LESSON 9

COPYRIGHT NOTICE:

'Everyday English From Australia' lessons were funded by AusAID (the Australian Government's aid agency) and produced by Radio Australia Vietnamese Service in cooperation with Voice of Vietnam. Script advice was provided by the English Language Centre, Victoria University (Melbourne).

'Everyday English From Australia' lessons form part of English learning content of BayVut website (www.bayvut.com) – a service provided by Radio Australia.

(Nguồn ABC English) 

{/rokaccess}

Đóng