1

Series1 – Bài 6: Phát biểu ý kiến

Gửi Email bài này

EVERYDAY ENGLISH FROM AUSTRALIA – Series 1

TIẾNG ANH THÔNG DỤNG Ở AUSTRALIA – Loạt 1

Bài 6: expressing opinions (phát biểu ý kiến)

{rokaccess guest} Đăng ký thành viên để xem nội dung chi tiết {/rokaccess} {rokaccess !guest} 

Part 1 - THE DIALOGUE (đối thoại)

Lawrie Bruce phỏng vấn hai người sống gần khách sạn Bridge ở một khu dân cư. Khách sạn Bridge có một ban nhạc thường chơi vào buổi tối. Một số người dân ở gần đó thích ban nhạc, nhưng một số lại không thích sự ồn ào. Bài đối thoại được chia làm ba đoạn.

Dialogue 1:

LAWRIE:          We're talking about live music at the Bridge Hotel. Meg, what do you think of live music at the Bridge Hotel?

MEG:                Well, in my opinion, it's the wrong place for live music.

LAWRIE:          Why is that?

MEG:                The hotel's in a residential area.

LAWRIE:          Paul, how do you feel about this?

PAUL:              If you want my opnion, I think Meg is reacting too strongly. Many people in the area need somewhere to go. They like the music at the Bridge Hotel.

LAWRIE:          But rock'n roll's noisy, isn't it?

MEG:                Right!

PAUL:              That's true, but the band stops at ten o'clock.

MEG:                But it's very noisy till then.

LAWRIE:          Well thank you Meg and Paul for giving us your views.

 


Part 2 - VOCABULARY (từ vựng)

a supermarket                          Siêu thị 

[ 'su'pəma:kət ]

a band                                          dàn nhạc, ban nhạc 

[ bænd ]

a residential area                      khu dân cư 

[ rezi'denʃəl_ɛəri_ə ]

react                                             phản ứng 

[ ri:'ækt ]

stop (it)                                          ngừng, nghỉ 

[stɔp ]

talk about                                     nói về, bàn về 

[ 'tɔ:k_əbaut ]

use                                                dùng, sử dụng 

[ ju:z ]

awful                                             kinh khủng 

[ 'ɔ:fəl ]

better-known                              nhiều người biết tới 

[ betə-'nəun ]

dull                                                 buồn tẻ, chán ngắt

[ dʌl ]

live                                                 sống 

[ laiv ]

noisy                                            ầm ĩ, ồn ào. 

[ 'nɔizi ]

true                                             thật, thực, đúng. 

[ tru: ]

somewhere to go                     nơi nào đó để đi 

[ 'sʌmweə tə 'gɔu ]

strongly                                      mạnh mẽ 

[ 'strɔŋ li: ]

they've both good                    Cả hai đều tốt 

[ ðɛə 'bəuθ gud ]

till then                                       cho tới lúc đó, tới tận lúc đó 

[ til 'ðen ]

Which is better?                      Cái nào tốt hơn? 

[ 'wiʃ_iz 'betə ]

Why is that?                             Tại sao lại như vậy? 

[ 'wai_iz ðæt ]

the wrong place for…             Không đúng chỗ cho… 

[ ðə 'rɔŋ 'pleis fə…..]

 


Part 3 - LESSON (bài học)

          1. Asking for someone's opinion (hỏi ý kiến của người khác)

What do you think about/of it?                       Bạn nghĩ thế nào về nó? 

[ 'wɔt də ju: θiŋk_ə'baut_it…θiŋk_əv_it ]

What's your opinion?                                       Ý kiến của bạn thế nào? 

[ 'wɔts jɔ:rə_'pinjən ]

How do you feel about it?                                Bạn cảm thấy thế nào? 

[ 'hau dəju: fi:l_ə'bau_it ]

What do you think?                                          Bạn nghĩ thế nào? 

[ 'wɔt də 'ju: θiŋk ]

What're your views on it?                               Ý kiến của bạn thế nào về nó? 

[ 'wɔtə jɔ: 'vju:z_ɔn_it ]

          2. Giving an opinion (đưa ra một ý kiến)

It's good                                   Nó tốt 

[ its 'gud ]

I think it's good                       Tôi nghĩ là nó tốt 

[ ai θiŋk its 'gud ]

In my opinion                          Theo ý kiến của tôi 

[ in mai_ əpinjən ]

If you want my opinion          Nếu bạn muốn biết ý kiến của tôi 

[ if ju: wɔnt mai_ə'pinjən ]

3. Agreeing (đồng ý)

I agree                                      Tôi đồng ý 

[ ai_ə'gri: ]

I think so too                            Tôi cũng nghĩ vậy 

['ai 'θiŋk səu 'tu: ]

4. Disagreeing (không đồng ý)

I don't agree                             Tôi không đồng ý 

[ ai dəunt_ə'gri ]

I disagree                                 Tôi không đồng ý 

[ ai disə'gri: ]

I don't think so                         Tôi không nghĩ vậy 

[ 'ai dəunt 'θiŋk səu ]

 


Part 4 - THE LESSON (bài học)

Trong phần từ vựng, các bạn có thể thấy nhiều cách hỏi ý kiến cũng như đưa ra ý kiến tán thành hoặc không tán thành với ý kiến của người khác. Trong bài học qua Đài, các bạn sẽ nghe June và Lawrie nói chuyện về âm nhạc. Lawrie đề nghị June cho biết ý kiến nhận xét, và June sẽ dùng các mẫu câu ở trong phần từ vựng để trả lời Lawrie. Thí dụ như:

LAWRIE:          What do you think of 'Click Go The Shears'?

JUNE:               It's good.

LAWRIE:          What do you think of 'Waltzing Matilda'?

JUNE:               I think it's good too.

LAWRIE:          Which is better? What's your opinion?

JUNE:               'Waltzing Matilda'. It's better known.

LAWRIE:          What do you think of this version?

JUNE:               I think it's very nice.

LAWRIE:          What about this version?

JUNE:               I think it's dull.

Khi ai đưa ra câu hỏi và muốn nghe người đối thoại trả lời cho câu hỏi đó thì người đối thoại có thể nói.

I don't think so                        Tôi không nghĩ vậy 

[ 'ai dəunt 'θiŋk səu ]

Yes, I agree                             Vâng tôi đồng ý

I think so                                  Vâng tôi đồng ý

Hay:

I don't agree                            Tôi không đồng ý

I disagree                                 Tôi không đồng ý

I don't think so                        Tôi không nghĩ vậy

Chú ý : Trong tiếng Anh chúng ta nói: "No, I don't think so."

Nhưng trong tiếng Việt, chúng ta có thể nói: "No, I don't think so" hoặc "Yes, I don't think so."

 


Part 5 - PRONUNCIATION (cách phát âm)

Luyện đọc các âm nối (ở trong ngoặc vuông)

I agree

[ ai_(j)_ ə'gri: ]

My opinion

[ mai_(j)_ə'pinjən ]

Your opinion

[ jɔ:_(r)_ə'pinjən ]

Sự nối vần giữa phụ âm cuối cùng của một từ với một nguyên âm đứng sau nó. Ví dụ:

I don't agree

[ ai dəunt_ə'gri: ]

 

Part 6 - THE SONGS (bài hát)

Trong bài học qua Đài, bạn sẽ nghe hai bài hát. Hai bài hát này là hai bài dân ca Australia quen thuộc. Tiếng kéo xén lông cừu và Waltzing Matilda.

CLICK GO THE SHEARS

      Click go the shears, boys,

      Click, Click, Click!

      Wide is his blow and his hand move quick.

      The ringers look around and is beaten by a blow,

      And curses the old snagger with a bare-bellied yoe.

WALTZING MATILDA

      Waltzing Matilda, waltzing Matilda,

      You'll come a-waltzing Matilda with me,

      Anh he sang as he watched and waited till his billy boiled,

      You'll come a-waltzing Matilda, with me.

Download bài học MP3

 

END OF LESSON 6

COPYRIGHT NOTICE:

'Everyday English From Australia' lessons were funded by AusAID (the Australian Government's aid agency) and produced by Radio Australia Vietnamese Service in cooperation with Voice of Vietnam. Script advice was provided by the English Language Centre, Victoria University (Melbourne).

'Everyday English From Australia' lessons form part of English learning content of BayVut website (www.bayvut.com) – a service provided by Radio Australia.

 

(Nguồn ABC English) 

{/rokaccess}

Đóng