1

Series1 – Bài 4: Bày tỏ sở thích và chọn lựa

Gửi Email bài này

EVERYDAY ENGLISH FROM AUSTRALIA – Series 1

TIẾNG ANH THÔNG DỤNG Ở AUSTRALIA – Loạt 1

Bài 4: like and dislike, choosing (thích và không thích, chọn lựa)

{rokaccess guest} Đăng ký thành viên để xem nội dung chi tiết {/rokaccess} {rokaccess !guest} 

Part 1 - THE DIALOGUE (đối thoại)

Xin bạn hãy đọc các bài đối thoại này trước khi nghe. Khi nghe các bạn không nhìn vào sách.

Trong tất cả các bài hội thoại này, các bạn sẽ nghe hai người, Susan và Peter, nói về một số món ăn Việt nam.

Dialogue 1:

SUSAN:        Do you like Vietnamese food, Peter?

PETER:        Yes, I do.

SUSAN:        Mmm, me too! And I love chilli sauce! What about you?

PETER:        No, it's too hot for me. I don't like hot food.

Dialogue 2:

SUSAN:        Mmm. There's noodle and rice… Oh there's chicken and mushroom. I love it. And they've got hot food too… but you aren't keen on hot    food, are you?

PETER:        No, I'm not. Anyway, what are you going to have?

Dialogue 3:

PETER:        Anyway, what are you going to have? Would you prefer noodles or rice?

SUSAN:        Well… um… rice, please.

Dialogue 4:

WAITER:       Excuse me…Are you ready to order?

PETER:        Oh… yes, I think so. We'd like some chicken and mushroom.

WAITER:       Right. Chicken and mushroom.

PETER:        Ah… and we'd like some rice.

WAITER:       Certainly, would you rather have boiled rice or fried rice?

SUSAN:        I'd rather have boiled rice. What about you, Peter?

PETER:        OK. We'll have boiled rice, please.

WAITER:       Right. Chopsticks or a spoon and fork?

PETER:        Chopsticks, please.

SUSAN:        I'm hopeless with chopsticks!

WAITER:       A spoon and fork for you, then.

 


Part 2 - VOCABULARY (từ vựng)

Bananas                           Những quả chuối 

[ bə'na:nəz ]                               

Chicken and mushroom                 Thịt gà và nấm hương 

[ 'tʃikən_ ən mʌʃru:m ]                  

Chilli sauce                       Tương ớt 

[ 'tʃili 'sɔ:s ]                                

Fruit                                    Trái cây 

[ 'fru:t ]                                       

Sweet fruit                        Trái cây ngọt 

[ 'swi:t 'fru:t ]                              

Tropical fruit                     Trái cây nhiệt đới 

[ 'trɔpikəl 'fru:t ]                          

Noodles                              Mỳ, miến 

[ 'nu:dəlz ]

Pineapples                        Dứa 

[ 'painæpplz ]

Rice                                    Cơm 

[ 'rais ]

Boiled/fried rice                Cơm thường/cơm rang 

[bɔild/'fraid 'rais ]

A spoon and fork               Thìa và nĩa 

[ 'spu:n_ən 'fɔ:k ]

Vietnamese food                Món ăn Việt nam 

[ 'vjetnami:z 'fu:d ]

Watermelon                         Dưa hấu 

[ 'wɔ:təmelən ]

Classical music                  Nhạc cổ điển 

[ 'klæsikəl 'mju:zik ]

Folk music                           Nhạc dân gian 

[ 'fəuk 'mju:zik ]

Rock and roll                      Nhạc rock 

[ 'rɔk_ən 'rəul ]

Munch                                  Nhai 

[ 'mʌntʃ ]

Are you ready to order?          Bạn đã sẵn sàng gọi món chưa? 

[ əju: 'redi:tu: 'ɔ:də ]

I can't stand…                            Tôi ngán 

[ ai 'ka:nt 'stænd ]

I hate…                                         Tôi ghét 

[ ai 'heit ]

I'm (not) keen on…                    Tôi thích (không thích) 

[ 'aim ('nɔt) 'ki:n_ɔn ]

I'm hopeless with chopsticks         Tôi không biết dùng đũa 

[ aim 'həupləs wið 'tʃɔpstiks ]

It's fun                                   Rất vui 

[ its 'fʌn ]

It's too hot for me              Nó quá cay đối với tôi 

[ its 'tu: 'hɔt fə 'mi: ]

I think so                              Tôi cũng nghĩ vậy 

[ aiθiŋk səu ]

They've got mangoes        Họ có cả xoài 

[ 'ðei gɔt 'mæŋgəuz ]

What about you?                                             Thế còn bạn?/Bạn muốn gì ? 

[ 'wɔt əbaut_'ju: ]

What are you going to have?                       Bạn sẽ gọi món gì ? 

[ 'wɔt_ə ju: 'gəuiŋ tə'hæv ]

Would you prefer/rather have …or…         Bạn thích món gì hơn?

[ wud_ju: prə'fə:/ra:ðə 'hæv ]

Peter                               Tên nam

['pi:tə]                               Tên gọi tắt, thân mật của Peter Pete

Susan                              Tên nữ

['su:zən]                           Tên gọi tắt thân mật của Susan Sue hay Susie


Part 3 - LESSON (bài học)

          1. Like and dislike (thích và không thích)

Examples:

I like bananas                             • I love watermelon

I don't like music                       • I'm not keen on folk

                                                      • I can't stand rock

                                                      • I hate rock

Do you like music?                  Yes, I do

                                                     • No, I don't

Does he like bananas?          Yes, he does.

                                                    • No, he doesn't

          2. Preferences (thích hơn - chỉ sự lựa chọn)

Examples:

Would you prefer rice or noodles?             (I'd prefer) rice thanks.

Would you rather have…                               (I'd rather have) rice

Would you like…                                             (I'd like) rice thanks

What are you going to have?                       (I'll have) rice thanks

Các bạn chú ý, trong câu đáp, ta thường không nói 'I'd prefer'


Part 4 - CONVERSATIONAL DEVICES (những câu đệm trong đối thoại):

Examples:

I'm afraid                                   I'm afraid I'm tied up on Sunday.

[ aim_ə'freid ]                            • I'm tied up on Sunday, I'm afraid.

 

Part 5 - PRONUNCIATION (cách phát âm)

Các bạn lưu ý : 'I'd like' [ aid laik ] có nghĩa là tôi muốn cái gì đó trong một tình huống cụ thể. Nhưng 'I like' [ ai laik ] có nghĩa là tôi thích cái gì đó, nói chung.

Còn I'd prefer [ aid prə'fə ] có nghĩa là tôi thích cái gì hơn trong một tình huống cụ thể (hiện tại hay tương lai).

Nhưng I prefer [ ai prə'fə ] có nghĩa là tôi thích cái gì hơn, nói chung.

Download bài học MP3

 

END OF LESSON 4

COPYRIGHT NOTICE:

'Everyday English From Australia' lessons were funded by AusAID (the Australian Government's aid agency) and produced by Radio Australia Vietnamese Service in cooperation with Voice of Vietnam. Script advice was provided by the English Language Centre, Victoria University (Melbourne).

'Everyday English From Australia' lessons form part of English learning content of BayVut  website (www.bayvut.com) – a service provided by Radio Australia.

 

(Nguồn  ABC English)

{/rokaccess}

Đóng