1

Series1 – Bài 25: Nói chuyện về sức khỏe

Gửi Email bài này

EVERYDAY ENGLISH FROM AUSTRALIA – Series 1

TIẾNG ANH THÔNG DỤNG Ở AUSTRALIA – Loạt 1

Bài 25: talking about health (nói chuyện về sức khỏe)

{rokaccess guest} Đăng ký thành viên để xem nội dung chi tiết {/rokaccess} {rokaccess !guest} 

Part 1 - THE DIALOGUE (đối thoại)

Đây là cuộc đối thoại giữa một bác sĩ và một bệnh nhân.

ROSS:            Morning, Mr Sinclair.

DOCTOR:      Well, what's wrong?

PATIENT:      A bad cold, I think…

DOCTOR:      Hmm. Got a bit of a cough?

PATIENT:      Yes.

DOCTOR:      Is your throat sore?

PATIENT:      Yes.

DOCTOR:      Let's have a look at it. Hmm… say 'ah'.

PATIENT:      A-a-a-h.

DOCTOR:      Have you taken anything for it?

PATIENT:      Yes. Hot lemon drinks.

DOCTOR:      Uh-huh. Let's check your temperature. Hmm. Yes… how's your head?

PATIENT:      Well… I've got a bit of a headache.

DOCTOR:      Hmm. Is your nose blocked?

PATIENT:      Yes.

DOCTOR:      Uh-huh. I see.

 


Part 2 - VOCABULARY (từ vựng)

a bad back                      đau lưng 

[ ə'bæd 'bæk ]

a bit of cold                     cảm lạnh, cảm xoàng 

[ ə'bit_əv_ə'kəuld ]

a cough                            ho 

[ 'kɔf ]

an earache                     đau tai

[ 'iəreik ]

a headache                     nhức đầu

[ 'hedeik ]

a pain in the stomach         đau bụng

[ ə'pein_in ðe 'stʌmək ]

a sore throat                   đau họng

[ ə 'sɔ: 'θrəut ]

a stomach ache             đau bụng

[ ə 'stʌməkeik ]

a toothache                     đau răng

[ 'tu:θeik ]

uh-huh                             (một lối cảm thán ngụ ý đúng vậy)

[ 'ʌ 'hʌ ]

an Aspirin                      viên thuốc cảm As-pi-rin

[ 'æsprən ]

a hot lemon drink        cốc nước chanh nóng

[ 'hɔt 'lemon driŋk ]

the flu                              cảm cúm

[ ðə 'flu ]

excuse me                     xin lỗi

[ ək' skju:z mi: ]

Have you taken anything for it?            Bạn đã uống thuốc gì chưa?

[ 'həv ju: 'teikən_'eniθiŋ 'fɔ:r_ət ]

I feel a bit off colour                                Tôi cảm thấy trong người hơi mệt.

[ ai 'fi:l_ə'bit_ɔf 'kʌlə ]

Is your nose blocked?                            Bạn bị ngạt mũi à?

[ iz jɔ: 'nəuz 'blɔkt ]

It'll probably clear up in a few days        Sau vài ngày bệnh có thể sẽ dứt.

[ 'itəl 'prɔbəbli: 'kliər_'ʌp_in_ə 'fju:'deiz ]

Let's check your temperature                  Đo nhiệt độ

[ 'lets 'tʃek jɔ: 'temprətʃa ]

Not the best                                                   Không được khỏe lắm

[ 'nɔt ðə 'best ]

Say Ah                                                             Hãy nói A… (khi bác sĩ khám họng).

[ 'sei_'a: ]

Something for your throat                         Thuốc trị đau họng

[ 'sʌmθiŋ fə jə 'θrəut ]

What's wrong/the matter?                        Làm sao thế, cái gì đã xảy ra thế?

[ wɔts 'rɔ / ðə 'mætə ]

You don't look a hundred percent           Bạn trông không được khỏe lắm

[ ju: 'dəunt 'luk_ə 'hʌndrəd pə'sen ]

You don't look the best                              Trông bạn không được khỏe

[ ju: 'dəunt 'luk ðə 'best ]

A pain in the neck                                       Sự quấy rầy, khó chịu, người hay gây phiền hà (thành ngữ)

[ ə 'pein _in ðə 'nek ]


Part 3 - LESSON: talking about health (nói chuyện về sức khỏe)

          1. Greetings and enquiries about health (các câu chào và hỏi thăm sức khỏe)

Khi chào nhau, chúng ta thường hỏi thăm sức khỏe của nhau. Thí dụ:

Hullo! How're you?

Câu How're you? vừa là câu chào, vừa là câu hỏi thăm sức khỏe. Câu đó đòi hỏi người nghe phải đáp lại. Sau đây là hai câu trả lời thông dụng nhất:

Hullo, how're you?                     Fine!

How're you?                               Not bad.

Khi trả lời câu hỏi thăm sức khỏe kiểu này, chúng ta thường không nói cụ thể hiện trạng sức khỏe của chúng ta, thế nhưng nếu các bạn thực sự không được khỏe, các bạn có thể nói:

How're you?                                Not the best, actually.

          2. Finding out what's wrong (hỏi han về căn nguyên của bệnh tình)

Khi biết người khác không được khỏe, bạn có thể hỏi các câu hỏi sau:

LAWRIE:       How're you?

JUNE:            Not the best, actually.

LAWRIE:       Oh? What's the matter?

JUNE:            I've got a bit of a cold.

          3. Commenting on someone's health/appearance (nhận xét về sức khỏe hay thần sắc của người khác)

Bình thường chúng ta chỉ nhận xét về thần sắc của người khác sau khi chúng ta biết là anh chị ấy không được khỏe. Để tỏ mối quan tâm của bạn tới người đó, các bạn có thể nói. Thí dụ:

LAWRIE:       Mmm… you don't look a hundred percent.

                       • Hullo, June. You don't look the best. What's wrong?

JUNE:            I've got a bad back, I'm afraid.

LAWRIE:       That's too bad. Perhaps you should see the doctor?

          4. Enquiring about a sick person (hỏi thăm người ốm)

Nếu như chúng ta biết là ai đó đang bị ốm, chúng ta có thể gọi điện thoại hỏi thăm. Trong trường hợp đó chúng ta nói:

How're you today?                                   I'm feeling better.

How're you getting on?                           I still feel a bit off colour.

Are you feeling better now?                 Yes, a bit.

          5. Talking about our ailments (nói về ốm đau và bệnh tật)

Khi nói về ốm đau và bệnh tật, cách nói thông dụng nhất là I've got + tên bệnh. Thí dụ:

I've got a headache

I've got a sore throat

Khi đau răng hay đau tai chúng ta có thể nói bằng hai cách:

I've got a toothache          # I've got toothache.

I've got an earache           # I've got earache.

Thế nhưng với nhức đầu và đau bụng chúng ta chỉ nói:

I've got a headache.

I've got a stomach-ache.

The flu là chữ viết tắt của từ influenza. Nhưng từ influenza không bao giờ đi với quán từ. Thí dụ:

I've got influenza.

Nếu bạn bị cảm lạnh, nhưng không nặng bạn có thể nói I've got a bit of cold. Bởi vậy, đôi lúc cụm từ a bit được dùng để làm cho câu nói bớt nghiêm trọng. Thí dụ:

LAWRIE:       You look awful! Are you OK?

JUNE:            No, I'm not. I'm a bit off colour!

LAWRIE:       What's the matter?

JUNE:            I've got a headache and an earache. And a sore throat and a bit of cough.

LAWRIE:       You certainly are a bit off colour!

Từ sore thường dùng để mô tả sự đau, khó chịu ở bên ngoài, nhưng từ pain ache dùng để mô tả sự đau đớn ở bên trong phủ tạng. Do đó câu a sore ear chỉ đề cập tới sự khó chịu ở bên ngoài tai còn câu earache chỉ sự khó chịu, đau đớn ở bên trong tai.

Download bài học MP3

 

END OF LESSON 25

COPYRIGHT NOTICE:

'Everyday English From Australia' lessons were funded by AusAID (the Australian Government's aid agency) and produced by Radio Australia Vietnamese Service in cooperation with Voice of Vietnam. Script advice was provided by the English Language Centre, Victoria University (Melbourne).

'Everyday English From Australia' lessons form part of English learning content of BayVut website (www.bayvut.com) – a service provided by Radio Australia.

(Nguồn ABC English) 

{/rokaccess}

Đóng