1

Series1 – Bài 22: Thu thập và cung cấp thông tin

Gửi Email bài này

EVERYDAY ENGLISH FROM AUSTRALIA – Series 1

TIẾNG ANH THÔNG DỤNG Ở AUSTRALIA – Loạt 1

Bài 22: asking for and giving information (thu thập và cung cấp thông tin)

{rokaccess guest} Đăng ký thành viên để xem nội dung chi tiết {/rokaccess} {rokaccess !guest} 

Part 1 - THE DIALOGUE (đối thoại)

Chủ đề của bài học hôm nay là về một vụ hỏa hoạn. Trong bài học trên BayVút, các bạn sẽ nghe người chủ ngôi nhà bị cháy, đội trưởng đội cứu hỏa, vài người đứng xem và một phóng viên đài địa phương. Bài hội thoại sau đây là giữa chị phóng viên và đội trưởng đội cứu hỏa.

REPORTER: Was there anyone inside?

FIREMAN:     No… no one.

REPORTER: And have you got the fire under control?

FIREMAN:     Yes, we have.

REPORTER: Well, did you have any difficulties?

FIREMAN:     Not really…

REPORTER: What about the paint shed? Were you worried about it?

FIREMAN:     Yes… a little… but it's O.K. now.

  


Part 2 - VOCABULARY (từ vựng)

a fire                               một vụ cháy, hỏa hoạn 

[ faiə ]

a fire brigade                đội chữa cháy 

[ 'faiə brəgeid ]

flammable material    các chất dễ cháy 

[ 'flæməbəl mə'tiəriəl ]

the occupier of the house    người chủ nhà (có thể là người sở hữu ngôi nhà hoặc là người thuê nhà ) 

[ ði:_'ɔ kju:paiər_əv ðe 'haus ]

an owner                 người chủ, chủ nhân 

[ 'əunə ]

Paint                          sơn 

[ peint ]

Turps, turpentine      nhựa thông, dầu thông 

[ tə:ps ], [ tɜpəntain ]

Inside                     bên trong 

[ in'said ]

Certain                   chắc, chắc chắn 

[ 'sə:tən ]

Dangerous            nguy hiểm 

[ 'deindʒərəs ]

Happen                   xảy ra 

[ 'hæpən ]

Have you got the fire under control?         Các anh đã chặn được ngọn lửa chưa? 

[ həv ju: 'got ðe 'faiər_ʌndə kən'trəul ]

He's around here somewhere                   Anh ấy ở quanh đâu đây 

[ hi:z_ə'raund hiə 'sʌmwɛə ]

No, that's not really true                              Không, không phải hoàn toàn như vậy

[ 'nəu 'ðæts 'nɔt 'riəli: 'tru ]

Not really                                                          Không đúng hoàn toàn như vậy

[ 'nɔt 'riəli:]

What's happened?                       Cái gì đã xảy ra thế?

[ 'wɔts 'hæpənd ]

What I mean is…                          Ý tôi muốn nói là…

[ 'wɔt_ai'mi:n_iz ]


Part 3 - LESSON: asking for and giving information (thu thập và cung cấp thông tin)

     1. Asking for information (thu thập thông tin)

Các câu hỏi cụ thể:

What's happened?

Where's the fire?

When did it start?

Whose house is it?

Who lives here?

Các câu hỏi chung chung:

Did you see the fire?

Has the fire brigade arrived yet?

Was there anyone inside?

Nếu muốn tìm hiểu về điều gì, các bạn không nhất thiết chỉ hỏi những câu hỏi trên mà có thể hỏi rộng ra hơn nữa. Song những câu hỏi trên là thông dụng nhất.

     2. Giving information (cung cấp tin)

Với những câu hỏi trên, câu trả lời thường là:

What's happened?                 There's a fire.

Where's the fire?                    Over there!

When did it start?                  Five minutes ago.

Whose house is it?                I don't know.

Who live here?                        That man over there.

     3. Ways to check, clarify and correct information (cách kiểm tra, làm rõ nghĩa và hiệu chính tin)

                  1. Checking information (kiểm tra lại thông tin)

What do you mean?                      Bạn muốn nói gì?

Are you sure/certain?                   Bạn có chắc không?

Để kiểm tra lại tính chính xác của tin, các bạn có thể dùng dạng câu hỏi có đuôi hay láy lại. Thí dụ:

He's the owner, isn't he?     Ông ta là chủ nhân, phải không?

                 2. Claritying information (làm rõ nghĩa thông tin)

I mean…                                        Tôi muốn nói là…

What I mean is…

                 3. Correcting information (hiệu chính thông tin)

No, that's not really true.              Không, thật sự không phải vậy.


Part 4 - CONVERSATION DEVICE (cách nói đệm trong đối thoại)

Trong bài học trên BayVút, các bạn sẽ nghe hai thành ngữ What I mean is…và I mean. Hai thành ngữ này thường được dùng trong hội thoại khi người nói muốn nhấn mạnh hoặc giải thích thêm. Thí dụ:

JUNE:                  I don't like black. What I mean is, it isn't my favourite colour.

LAWRIE:            I'm not hungry. I mean I don't feel like eating.

 

Part 5 - PRONUNCIATION (phát âm)

Trong bài học trên BayVút, các bạn sẽ làm quen với hai ngữ điệu chính áp dụng với các câu hỏi trong tiếng Anh.

Các câu hỏi cụ thể thường được xuống giọng ở cuối câu. Thí dụ:

Who came?

When did it happen?

Các câu hỏi chung chung thường được xuống giọng ở cuối câu. Thí dụ:

Did you know?

Is she coming?

Has he finished?

Part 6 - EXERCISE (bài tập)

Trong bài học hôm nay, các bạn đã học cách thu thập tin và cung cấp thông tin, bao gồm cách kiểm tra, làm rõ nghĩa và hiệu chính tin. Bây giờ các bạn hãy thử nói xem những câu sau đây thuộc dạng nào: thu thập, cung cấp, kiểm tra, làm rõ nghĩa hay là hiệu chính. Trong khi làm bài tập các bạn có thể xem lại phần 3 của bài học. Đề nghị các bạn viết câu trả lời vào trong cột bên phải.

Examples:

Is your husband here?                               asking

Your husband's here, isn't he?                checking

Exercise:

1. What do you mean?

2. We always have dinner at 6.

3. Do you know the answer?

4. Are you sure?

5. What I mean is…

6. No, that's not really true.

7. What time is it?

8. It's 8 o'clock.

9. I'm not late am I?

10. She's fond of him, isn't she?

Xin xem lời giải ở cuối bài này.

Answers to exercises in previous lessons

Lesson 21 – Exercise 1:

Number 3 did not come third.

John finished behind Joe. Jim was not Number 11.

Number 15 came first.

Joe finished ahead of Jim.

Kết quả cuộc đua:

Về nhất: Tên Joe Số 15

Về nhì: Tên Jim Số 3

Về ba: Tên John Số 11

Lesson 21 – Exercise 2:

Thích hợp nhất cho các câu sau hoặc câu hỏi sau là những câu có gạch dưới bên cột phải.

     1. What time do you have dinner?  

a. At 7 p.m.

b. Breakfast? I never eat it!

c. What time do you have lunch?

     2. His finger's bleeding.                        

a. What about his hand?

b. When did he cut it?

c. I see.

     3. I want you to listen to me.                 

a. OK.

b. What time?

c. Where to?

     4. Put the books over there.                   

a. The magazines?

b. I can't stand books.

c. All right.

     5. The manager will see you now.  

a. Help yourself!

b. Fine!

c. What do you mean?

     6. Are you fond of basketball?                

a. I like table tennis.

b. I don't know.

c. Very.

 

Lời giải cho bài tập hôm nay:

1. What do you mean?                               checking

2. We always have dinner at 6.                giving

3. Do you know the answer?                    asking

4. Are you sure?                                          asking

5. What I mean is…                                    clarifying

6. No, that's not really true.                      correcting

7. What time is it?                                      asking

8. It's 8 o'clock.                                           giving

9. I'm not late am I?                                   checking

10. She's fond of him, isn't she?           checking

Download bài học MP3

 

END OF LESSON 22

COPYRIGHT NOTICE:

'Everyday English From Australia' lessons were funded by AusAID (the Australian Government's aid agency) and produced by Radio Australia Vietnamese Service in cooperation with Voice of Vietnam. Script advice was provided by the English Language Centre, Victoria University (Melbourne).

'Everyday English From Australia' lessons form part of English learning content of BayVut website (www.bayvut.com) – a service provided by Radio Australia.

(Nguồn ABC English) 

{/rokaccess}

Đóng