1

Series1 – Bài 21: Đề nghị ai làm hay đừng làm việc gì

Gửi Email bài này

EVERYDAY ENGLISH FROM AUSTRALIA – Series 1

TIẾNG ANH THÔNG DỤNG Ở AUSTRALIA – Loạt 1

Bài 21: telling someone to do or not to do something (bảo ai làm hay đừng làm việc gì)

{rokaccess guest} Đăng ký thành viên để xem nội dung chi tiết {/rokaccess} {rokaccess !guest} 

Part 1 - THE DIALOGUE (đối thoại)

Cô chị đang hướng dẫn cậu em trai sử dụng máy ghi âm. Sau đây là phần đầu của bài đối thoại.

          Dialogue 1:

BOY:            Can you show me how it works?

GIRL:           Well, first press this button.

BOY:            Oh… I see.

GIRL:           Press the other button.

BOY:            I can't hear it.

GIRL:           Turn the volume up.

BOY:            Oh... OK. No… It isn't working.

GIRL:           Oh! I haven't plugged it in.

BOY:            Well, plug it in!

GIRL:           All right. Now… switch it on.

BOY:            Here?

GIRL:           Yes… and press this button. There! Simple, isn't it?

          Dialogue 2:

Bob, một đốc công ở nhà máy đang bảo bạn Dave một công nhân quét dọn nhà kho. Trong bài học trên BayVút, bạn sẽ nghe thêm cách chỉ dẫn tùy hứng và ngớ ngẩn trích trong một đoạn hài kịch.

BOB:            Hey, Dave. Can you come here?

DAVE:          Yes, Bob?

BOB:            I want you to clean up this store room. First, move those boxes.

DAVE:          Where to?

BOB:            Um… put them outside, near the door. Then I'd like you to get a broom and sweep the floor.

DAVE:          OK. Bob.

 


Part 2 - VOCABULARY (từ vựng)

leisure time             thì giờ rỗi rãi, lúc thư nhàn 

[ 'leʒə taim ]

Can you show me how it works?              Anh/chị hãy chỉ dùm tôi cách sử dụng nó (máy ghi âm). 

[ 'kən ju: 'ʃəu mi: 'hau_ət 'wə:ks ]

Plug it in                   Cắm phít điện 

[ 'plʌg_ət_'in ]

Switch it on             Bật công tắc ở ổ điện lên

[ 'switʃ_ət_'ɔn ]

Press this button             Nhấn nút này

[ 'pres ðis 'bʌtən ]

Turn the volume up          Vặn cho tiếng to lên

[ 'tə:n ðe 'vɔlju:m 'ʌp ]

It isn't working                  Máy không chạy (vận hành)

[ it_'izənt 'wə:kiŋ ]

Now you do it                    Bây giờ đến lượt em làm

[ 'nau 'ju: 'du:_ət ]

Simple, isn't it?                 Nó đơn giản quá phải không?

[ 'simpəl_'izənt_ət ]

Clean up this store room     Hãy quét dọn nhà kho này

[ 'kli:n_ʌp ðis 'stɔ:ru:m ]

Sweep the floor                     Quét sàn nhà

[ 'swi:p ðe 'flɔ ]

Where to?                               Đem đi đâu? (Thế tôi phải chuyển những cái này đi đâu, v.v…)

[ 'wɛə 'tu: ]

back… up                lùi (xe ô tô )

[ 'bæk…'ʌp ]

keep going              cứ tiếp tục lùi

[ 'ki:p 'gəuiŋ ]

Bob                        tên gọi thân mật của Robert

Dave                      tên gọi thân mật của David

 

Part 3 - LESSON: telling someone to do or not to do something (bảo ai làm hay đừng làm việc gì)

     1. Telling someone to do something (bảo ai làm việc gì)

Trong bài học số 9 và 18, các bạn đã học một số câu đề nghị. Thí dụ :

Would you fill in this card, please?

Would you mind signing your name, please?

Could you close the door?

Trong bài học hôm nay, các bạn sẽ học một số mẫu câu sai khiến.

Trong bài học trên BayVút, Lawrie và June thường nói:

Listen again and try it.

Try them with us.

Những câu trên là để sai khiến hay yêu cầu. Các bạn thử đếm xem có bao nhiêu câu sai khiến ở trong các bài đối thoại.

     2. Telling someone not to do something (bảo ai đừng làm việc gì)

Khi bảo ai không được làm việc gì, các bạn phải dùng câu sai khiến ở thể phủ định. Thí dụ:

Don't plug it in yet.

Don't press that button.

Don't turn it up too high.

Hoặc nói một cách khác…

Don't forget to plug it in.

Don't forget to switch it on.

Don't forget to turn the volume up.

3. polite formulas (một số cách nói lịch sự)

Các mẫu câu sai khiến vừa rồi chỉ áp dụng khi các bạn hướng dẫn ai làm việc gì, bảo ai thi hành một nhiệm vụ gì, hoặc trong các hoạt động thể thao. Ngoài ra ở trong các trường hợp khác, các bạn nên dùng mẫu câu đề nghị lịch sự sau đây:

a. Could you turn it up, please.

b. Please turn it up.

Nếu muốn người khác làm một việc gì, các bạn cũng có thể sử dụng hai mẫu câu sau đây:

I want you to…

I'd like you to…

Song nếu so sánh về mức độ lịch sự giữa hai câu trên thì câu I'd like you to… lịch sự hơn và thông dụng hơn câu I want you to

Khi muốn ai làm một việc gì, các bạn nên đề nghị bằng câu nói lịch sự. Thí dụ:

Can you come here?


Part 4 - PRONUNCIATION (phát âm)

I'd là cách viết tắt của I would. Các bạn hãy tập đọc âm I'd like trong câu [aid] và các động từ được viết tắt ở các câu sau đây.

I have seen it                             I've seen it

She has done it                       She's done it

He will come                            He'll come.

 

Part 5 - EXERCISES (bài tập)

Trong bài học hôm nay các bạn đã học các câu sai khiến. Bây giờ hãy tập vận dụng những điều đã học.

     Exercise 1:

Trong một cuộc chạy đua có ba người thắng cuộc, đó là John, Jim và Joe. Ba người mang ba số 3, 11 và 15. Hãy đọc tư liệu bên cột trái và viết tên và số của người về nhất, nhì và ba bên cột phải.

Number 3 did not come third.

John finished behind Joe. Jim was not Number 11.

Number 15 came first.

Joe finished ahead of Jim.

Kết quả cuộc đua:

Về nhất: Tên………………Số……

Về nhì: Tên………………Số……

Về ba: Tên………………Số……

     Exercise 2:

Hãy đánh dấu câu trả lời thích hợp nhất cho các câu sau hoặc câu hỏi sau:

     1. What time do you have dinner?  

a. At 7 p.m.

b. Breakfast? I never eat it!

c. What time do you have lunch?

     2. His finger's bleeding.                        

a. What about his hand?

b. When did he cut it?

c. I see.

     3. I want you to listen to me.                 

a. O.K.

b. What time?

c. Where to?

     4. Put the books over there.                   

a. The magazines?

b. I can't stand books.

c. All right.

     5. The manager will see you now.  

a. Help yourself!

b. Fine!

c. What do you mean?

     6. Are you fond of basketball?                

a. I like table tennis.

b. I don't know.

c. Very.

Xin xem lời giải trong Bài 22

Download bài học MP3

 

END OF LESSON 21

COPYRIGHT NOTICE:

'Everyday English From Australia' lessons were funded by AusAID (the Australian Government's aid agency) and produced by Radio Australia Vietnamese Service in cooperation with Voice of Vietnam. Script advice was provided by the English Language Centre, Victoria University (Melbourne).

'Everyday English From Australia' lessons form part of English learning content of BayVut website (www.bayvut.com) – a service provided by Radio Australia.

(Nguồn ABC English) 

{/rokaccess} 

Đóng