Series1 – Bài 20: Đồng ý và không đồng ý

Được viết bởi Set Education. Đăng ngày 28/10/2009. Đăng trong Australian English. Lượt xem : 7880    Đồng ý chia sẻ thông tin cho Du Học SET, các trường và đối tác để nhận thông tin liên quan đến du học.
    Tôi đồng ý các điều khoản và chính sách bảo mật thông tin của Du Học SET.