1

Series1 – Bài 20: Đồng ý và không đồng ý

Gửi Email bài này

EVERYDAY ENGLISH FROM AUSTRALIA – Series 1

TIẾNG ANH THÔNG DỤNG Ở AUSTRALIA – Loạt 1

Bài 20: (đồng ý và không đồng ý)

{rokaccess guest} Đăng ký thành viên để xem nội dung chi tiết {/rokaccess} {rokaccess !guest} 

Part 1 - THE DIALOGUE (đối thoại)

Đây là cuộc thảo luận về chủ đề đi làm kiếm thêm tiền ngoài giờ học của một số em học sinh trung học với cô giáo.

TEACHER:    OK - working after school. Ah… Chris, you work after school, don't you? What do you think of it?

CHRIS:          I think it's good. It gives me a bit more spending money.

TINA:            Hm… you may be right, Chris, but it can affect your school work. But you don't have any leisure time. It's all work, work, work!

CHRIS:         I enjoy myself at work. I meet lots of different people.

TINA:            Maybe, but I think people need leisure time. And with exams coming up you need all the time you can get.

PAUL:           Right!

Sau đó các em tranh luận về các bài thi. Bài đối thoại này không được in thành văn bản, thế nhưng nếu các bạn nghiên cứu phần từ vựng trước khi nghe bài học trên BayVút, chúng tôi tin rằng các bạn sẽ theo dõi được bài học một cách dễ dàng.

 


Part 2 - VOCABULARY (từ vựng)

leisure time             thì giờ rỗi rãi, lúc thư nhàn 

[ 'leʒə taim ]

agree with               đồng ý với… 

[ ə'gri: wið ]

do well                      làm tốt 

[ 'du: 'wel ]

get sick                     bị ốm 

[ 'get 'sik ]

Understand              hiểu (đúng với câu phủ định). 

[ ʌndə'stænd ]

Maybe                       có thể 

[ 'mei'bi: ]

Either                        mỗi, cả hai. 

[ 'aiðə/'i:ðe ]

I couldn't agree more                   Tôi hoàn toàn nhất trí

[ ai 'kudənt_ə'gri: 'mɔ: ]

It gives me a bit more spending money               Như vậy tôi có thêm chút tiền để tiêu pha.

[ it 'givz mi_:ə'bit 'mɔ: 'spendiŋ mʌni:]

Look at me!             Hãy nhìn vào tôi đây này!

[ 'luk_ət 'mi: ]

The thing is, some kids are bright.                      Vấn đề là ở chỗ, có một số bạn thông minh.

[ ðə 'θiŋ_'iz 'sʌm kidz_ə 'brait ]

They don't do their best in exams                       Các bạn ấy không sử dụng hết khả năng của mình khi làm bài thi.

[ ðəi 'dəunt du: ðɛə 'best_in_ig'zæmz ]

We've got to do them                                             Chúng ta phải làm các bài thi.

[ wi:v 'gɔt tə'du: ðəm ]

…with exams coming up                                     …khi kỳ thi tới.

[ wið_ig'zæmz 'kʌmiŋ_'ʌp ]

working after school                                            làm việc ngoài giờ học ở trường.

[ 'wə:kiŋ_'a:ftə 'sku:l ]

It can affect* your school work                         Nó có thể ảnh hưởng tới việc học tập của bạn.

[ it kən_ə'fekt jɔ 'sku:l wə:k ]

You need all the time you can get                    Bạn cần có thời gian để ôn thi

[ ju: ni:d_'ɔ:l ðə 'taim ju: kən 'get ]

Let's agree to disagree                                     Chúng ta đành phải chấp nhận sự bất đồng.

[ lets_ə'gri: tə'disəgri: ]

Chris                      Tên con trai và là tên gọi thân mật của Christopher

[ kris ]

Tina                       Tên con gái và là tên gọi thân mật của Christina

[ 'ti:na ]

Paul                       Tên con trai

[ pɔ:l]


Part 3 - LESSON: agreeing and disagreeing (đồng ý và không đồng ý)

Trong bài học số 6 và 19, các bạn đã học một số cách nói đồng ý và không đồng ý.

I agree.                                       I don't agree.

I think so too.                            I disagree.

So do I.                                       I don't think so.

Right.                                          That's true, but…

Trong bài hôm nay, các bạn sẽ học thêm một số cách nói khác.

     1. Half-agreeing with someone (khi không hoàn toàn nhất trí với ý kiến của người khác)

Khi không hoàn toàn nhất trí với ý kiến của người khác, bạn nói::

You may be right, but…         (xem bài hội thoại)

Maybe, but…                            (xem bài hội thoại)

Khi không hoàn toàn nhất trí với ý kiến của người khác, chúng ta thường đưa ra các quan điểm hoặc ý kiến khác nhau. Thí dụ :

LAWRIE:       I like this song. It's lively.

JUNE:            You may be right, but it's noisy.

     2. Agreeing strongly (hoàn toàn nhất trí)

Có nhiều cách nói, nhưng 2 cách sau đây là thông dụng nhất:

Exactly.

I couldn't agree more.

     3. Being extra polite when disagreeing (cách nói hết sức lịch sự khi các bạn muốn nói là các bạn không tán thành)

I don't quite agree.

Khi dùng câu trên, xin các bạn lưu ý tới cách nói của từ quite vì nó giúp cho câu nói thêm phần lịch sự.

Xin bạn xem lại Phần 3 Bài 19 về những cách diễn tả ý kiến tán thành hay đồng ý. Từ too thường đứng ở cuối câu và đi với câu khẳng định. Nó có nghĩa như là từ "cũng" trong tiếng Việt. Thí dụ:

JUNE:            I like music.

LAWRIE:       I do too.

Nói tóm lại, để diễn tả ý kiến tán thành chúng ta có thể nói theo hai mẫu câu sau đây:

               a. Subject + auxiliary + TOO

              b. Chủ ngữ + trợ động từ + TOO

Hoặc:

             c. SO + auxiliary + subject

            d. SO + trợ động từ + chủ ngữ

Thí dụ:

He likes music.                           She does TOO.

                                                       • SO does she.

They'll come.                               I will TOO.

                                                       • SO will I.

We've finished.                           Paul has TOO.

                                                        • SO has Paul.

You remembered.                      Chris did TOO.

                                                        • SO did Chris


Part 4 - PRONUNCIATION (phát âm)

Some được phát âm trong 2 cách khác nhau…

… đọc là [səm]                                                Người nói muốn người nghe chú ý tới đó là từ tea chứ không

I'd like some tea, thanks.                             phải là từ some. Bởi vậy từ some không được nhấn âm.

 

… đọc là [sʌm]                                                 Khi some có chức năng ngữ pháp như là đại từ, với nghĩa

Yes, I'd like some, thanks.                           "một vài, một ít" (người, cái gì)

 

… đọc là [sʌm]                                                  Khi người nói muốn nhấn mạnh về số lượng. Từ some

I've got some paper (but not much).         nhấn âm nên nó trong câu được sẽ được đọc to và cao độ hơn.

 

… đọc là [sʌm]                                                 Khi nó mang nghĩa "một phần nào đó chứ không phải là tất cả".

Some of my friends.                                   Từ some ở trong câu được nhấn âm nên nó sẽ được đọc to

Some people think…                                  và cao độ hơn.

Some kids get sick…

Khi luyện đọc câu sau, các bạn nên chú ý đọc nối âm giữa từ thứ hai với từ thứ ba.

I couldn't agree more.                            Tôi hoàn toàn tán thành.

[ ai 'kudənt_ ə'gri: 'mɔ: ]

Download bài học MP3

 

END OF LESSON 20

COPYRIGHT NOTICE:

'Everyday English From Australia' lessons were funded by AusAID (the Australian Government's aid agency) and produced by Radio Australia Vietnamese Service in cooperation with Voice of Vietnam. Script advice was provided by the English Language Centre, Victoria University (Melbourne).

'Everyday English From Australia' lessons form part of English learning content of BayVut website (www.bayvut.com) – a service provided by Radio Australia.

(Nguồn ABC English) 

{/rokaccess}

Đóng