1

Series1 – Bài 19: Cách nói thích và không thích

Gửi Email bài này

EVERYDAY ENGLISH FROM AUSTRALIA – Series 1

TIẾNG ANH THÔNG DỤNG Ở AUSTRALIA – Loạt 1

Bài 19: discussing likes and dislikes (cách nói thích và không thích )

{rokaccess guest} Đăng ký thành viên để xem nội dung chi tiết {/rokaccess} {rokaccess !guest} 

Part 1 - THE DIALOGUE (đối thoại)

Dialogue 1:

Michelle mời vợ chồng anh Mark và chị Emma tới thăm căn hộ của mình.

MICHELLE:    This is the lounge room.

EMMA:            It's a good size! And I like your rug.

MICHELLE:    Thanks. I'm fond of green… and it matches the curtains. How do you like the lights?

MARK:             Mmm… they're nice.

Dialogue 2:

Trên đường về nhà, Mark và Emma trao đổi ý kiến nhận xét về căn hộ của Michelle.

Chú ý: khi nhận xét về căn hộ của Michelle, Mark và Emma dùng các động từ chia ở thì quá khứ, mặc dù trên thực tế buồng khách, nhà bếp và các cây cảnh vẫn còn ở đó.

MARK:                   Well, what did you think of it?

EMMA:                   The lounge room was all right, but the kitchen was very small.

MARK:                   Right. There wasn't room to swing a cat!

EMMA:                   Oh, Mark!

MARK:                   Well... there wasn't!

EMMA:                   You're right. I can't bear small kitchens! The plants were nice. I like indoor plants.

MARK:                   I don't.

EMMA:                   I like our lounge room better.

MARK:                   Me too. The ceiling is higher.

EMMA:                   Mmm. Actually, on the whole, I like our place better.

MARK:                   So do I.

 


Part 2 - VOCABULARY (từ vựng)

a colour                     màu sắc 

[ 'kʌlə ]

indoor plants           cây cảnh trong nhà 

[ 'indɔ: 'pla:nts/plænts ]

a kitchen                   nhà bếp 

[ 'kitʃən ]

a lounge room          phòng khách 

[ 'laundʒ ru:m ]

a spider                      con nhện 

[ 'spaidə ]

I can't bear (somebbody/something)         Tôi không chịu được (người nào đó/vật gì đó.) 

[ ai 'ka:nt 'bɛə ]

I'm fond of (somebbody/something)          Tôi thích, quí (người nào đó/vật gì đó.) 

[ aim 'fɔnd_əv…]

It's a good size                                                Diện tích như vậy là được (đủ rộng). 

[ its_ə'gud 'saiz ]

I was going to say                                          Tôi định nói 

[ ai wez 'gəuiŋ tə'sei ]

Mind your head on the light                         Hãy cẩn thận không sẽ va đầu vào đèn.

[ 'maind_jə: 'hed_ɔn ðe 'lait ]

The rug matches the curtains                   Màu của chiếc thảm rất hợp với rèm cửa.

[ ðə 'rʌg 'mætʃəz ðe 'kə:tənz ]

They're easy to paint                                   Chúng dễ quét sơn

[ ðɛər_'izi: tə'peint ]

Neither do I                                                    Tôi cũng không thích

[ 'naiðədu:_'ai ]

So do I                                                            Tôi cũng vậy

[ 'səu du:_'ai ]

There wasn't room to swing a cat          Căn phòng quá bé

[ ðɛə 'wɔzənt 'ru:m tə 'swiŋ_ə 'kæt ]

Mark                                         tên nam

[ ma:k ]

Emma                                       tên nữ

[ 'emə ]

Michelle/Michele                    tên nữ

[ mə'ʃel ]


Part 3 - THE LESSON: discussing likes and dislikes (cách nói thích và không thích – xin xem lại bài 4)

Likes:                                                   Dislikes:

I like…                                              I don't like…

I'm keen on…                                 I can't stand…

I love…                                             I hate…

Trong bài học hôm nay, các bạn sẽ học thêm hai cách nói thích và không thích, như:

I'm fond of…

I can't bear…

          1. When you share the same likes (khi bạn có cùng ý thích với người khác)

JUNE:            I like music.

LAWRIE:       Me too.

JUNE:            I like folk music.

LAWRIE:       So do I.

Cách nói Me too thông tục hơn cách nói So do I hay I do too.

          2. When you don't share the same likes (khi bạn không có cùng ý thích)

LAWRIE:       I like hot food.

JUNE:            I don't.

LAWRIE:       I'm keen on rock and roll.

JUNE:           I'm not.

Khi đưa ra ý kiến bất đồng theo các cách nói trên, các bạn không nên trả lời cộc lốc như June.

Bởi vì cách nói đó có thể gây cho người nghe một cảm giác là các bạn không lịch sự. Để làm cho câu nói có vẻ nhẹ nhàng, lịch sự, các bạn nên thêm vài từ đệm. Thí dụ :

          3. When you share the same dislikes (khi bạn cũng không thích những gì người ấy không thích)

JUNE:            I don't like spiders.

LAWRIE:       Neither do I.

          4. When you like something she/he dislikes (khi bạn thích những gì người ấy không thích)

JUNE:            I don't like hot food.

LAWRIE:       Oh… I do

Trong khi theo dõi bài học, xin các bạn chú ý tới các cách trả lời đồng ý và không đồng ý, cũng như ngữ điệu của câu cùng cách đọc của các từ .

Mẫu câu khẳng định, diễn tả ý kiến tán thành: So + trợ động từ + chủ ngữ

Thí dụ:

I like coffee and SO does he (= he likes coffee too)

He came and SO did his wife (= his wife came too)

She's finished and SO have I (=I've finished too)

Mẫu câu phủ định, diễn tả ý tán thành: Neither + trợ động từ + chủ ngữ.

Thí dụ:

She doesn't like coffee and NEITHER do I.

They didn't come and NEITHER did he.

I won't go to town and NEITHER will my husband.

Từ neither có thể được đọc là ['naiðə] hoặc [ni:ðə]. Song ở trong bài học trên BayVút các bạn sẽ nghe cách đọc là ['naiðə].

So do I neither do I nghe tưởng như câu hỏi nhưng đó là những ý kiến hoặc nhận xét, bởi vậy các bạn nên xuống giọng ở cuối câu.

          5. Other expressions of likes and dislikes (các cách nói về thích và không thích khác)

LAWRIE:     I don't like hot food

                     • I'm not keen on it (hot food)

JUNE:         No. You're not keen on hot food, are you?

Nếu các bạn cũng không thích, các bạn phải trả lời là không. Cách nói này hoàn toàn ngược với cách nói của tiếng Việt.

Nói tóm lại, để bày tỏ ý kiến tán thành, hay không tán thành trong các câu khẳng định hay phủ định, các bạn có thể nói:

The affirmative statement (câu khẳng định):         Agree (tán thành):

It's hot in here.                                                         Yes, it is.

                                                                                       Disagree (không tán thành):

                                                                                       • No, it isn't.

 

The affirmative statement (câu khẳng định)          Agree (tán thành):

My nose is too long.                                                 Yes, it is.

                                                                                        Disagree (không tán thành):

                                                                                        • No, it isn't. I like it.

 

The negative statement (câu phủ định):               Agree (tán thành):

It's not cool in here.                                              No, it isn't.

                                                                                     Disagree (không tán thành):

                                                                                     • Yes, it is.

The negative statement (câu phủ định):              Agree (tán thành):

I'm not sick.                                                            No, you aren't.

                                                                                    Disagree (không tán thành):

                                                                                     • Yes, you are.

Part 4 - CONVERSATION DEVICE (cách nói đệm trong đối thoại)

Trong hội thoại người ta hay nói từ actually. Chữ này có nghĩa như cụm từ in fact, to tell you the truth, in reality, really - tạm dịch sang tiếng Việt là "sự thực là ","thực ra"…(Phần một bài hội thoại 2).

Download bài học MP3

 

END OF LESSON 19

COPYRIGHT NOTICE:

'Everyday English From Australia' lessons were funded by AusAID (the Australian Government's aid agency) and produced by Radio Australia Vietnamese Service in cooperation with Voice of Vietnam. Script advice was provided by the English Language Centre, Victoria University (Melbourne).

'Everyday English From Australia' lessons form part of English learning content of BayVut website (www.bayvut.com) – a service provided by Radio Australia.

(Nguồn ABC English) 

{/rokaccess} 

Đóng