1

Series1 – Bài 18: Câu đề nghị và trả lời

Gửi Email bài này

EVERYDAY ENGLISH FROM AUSTRALIA – Series 1

TIẾNG ANH THÔNG DỤNG Ở AUSTRALIA – Loạt 1

Bài 18: requests and answers (câu đề nghị và trả lời)

{rokaccess guest} Đăng ký thành viên để xem nội dung chi tiết {/rokaccess} {rokaccess !guest} 

Part 1 - THE DIALOGUE (đối thoại)

Chàng thanh niên Ian đang chuẩn bị sơn lại nhà. Anh nhờ Greg, một người bạn làm giúp. (Ở Australia người ta thường sơn tường và trần nhà).

IAN:             I'm going to paint this ceiling. Um… Could you give me a hand?

GREG:         Sure. What time are you going to start?

IAN:             After lunch. Could you come about two o'clock?

GREG:         OK.

IAN:             Would you mind bringing your ladder? I need two ladders, so would you bring yours please?

GREG:         I'm afraid I can't, Ian.

IAN:             Oh?

GREG:         No. The ladder's broken, I'm afraid.

IAN:             Oh well… I'll use a chair.

GREG:         OK. I'll see you about two o'clock.

IAN:             Thanks, Greg. See you.

 


Part 2 - VOCABULARY (từ vựng)

a button                             nút bấm (ở máy ghi âm) 

[ 'bʌtən ]

a ceiling                             trần nhà 

[ 'si:liŋ ]

a ladder                             cái thang 

[ 'lædə ]

close (the door)              đóng (cửa) lại 

[ kləuz ]

come in                            mời vào

[ 'kʌm_'in ]

open (something)          bật băng (bài hát)

[ 'əupən ]

paint                                 sơn

[ peint ]

play (music)                    chơi nhạc

[ plei ]

sit down                           ngồi xuống

[ 'sit 'daun ]

smoke                              hút thuốc

[ sməuk ]

use                                    sử dụng, dùng

[ ju:z ]

turn… down                    vặn nhỏ xuống

[ 'tə:n …'daun ]

broken                              bị gãy, hỏng

[ 'brəukən ]

a bit cold/stuffy               hơi lạnh, thiếu không khí, ngột ngạt.

[ ə'bit 'kəuld/stʌfi ]

Could you give me a hand?              Anh/chị có thể giúp hộ tôi một tay được không?

[ kud_ju: 'giv mi:_ə 'hænd ]

Could you turn it down/off?              Anh/chị làm ơn vặn nhạc nhỏ xuống/tắt đi được không?

[ kud_ju: 'tə:n_ət 'daun/'ɔf ]

I'd rather you didn't                            Ước chi bạn đừng làm thế

[ aid 'ra:ðə ju:didənt ]

I'll see you about two o'clock          Tôi sẽ quay lại vào lúc 2 giờ

[ ail 'si"ju_ə'baut 'tu:_ə'klɔk ]

I'm afraid I can't                                  Tôi e rằng tôi không thể làm theo yêu cầu của anh/chị được

[ aim_ə'freid_ai 'ka:nt ]

It's jammed                                          Máy bị kẹt

[ dʒæmd ]

Let's get started                                 Nào chúng ta bắt đầu

[ 'lets get 'sta:təd ]

Not at all                                                Không sao hết

[ 'nɔt_ə't_ɔ:l ]

Of course not                                      Tất nhiên là không

[ əv 'kɔ:s nɔt ]

Sure                                                       Được, không sao

[ ʃɔ: ]

Would you mind not doing that?              Anh/chị hãy đừng làm như thế

[ wud_ju:'maind 'nɔt 'du:iŋ ðæt ]

You're doing some painting                     Anh/chị đang quét sơn à!

[ jɔ: 'du:iŋ səm 'peintiŋ ]

Greg                      tên gọi thân mật của Gregory

[grɛg ]

Ian                         tên gọi nam

[ iən ]


Part 3 - THE LESSON: requests and answers (câu đề nghị và trả lời. Xin xem lại Bài 9)

          1. Asking someone to do something (đề nghị ai làm việc gì)

Would you help me?

Could you help me?

Would you mind helping me?

Answers:

Yes answers:                            No answers:

Sure                                     I'm afraid I can't

OK                                        I'm sorry, I can't

All right                               Sorry, I can't.

Certainly

Câu trả lời sure, OK All right dùng trong trường hợp thân mật, không trịnh trọng. Câu trả lời Certainly dùng trong trường hợp trịnh trọng hơn.

          2. Asking someone not to do something (đề nghị ai đừng làm việc gì)

Would you mind not doing that?

Please don't do that.

Answers:

Yes answers (thường thường chúng              No answers:

ta chấp nhận lời đề nghị đó):

Sure                                                                 I'm afraid I can't

OK                                                                    I'm sorry, I can't

All right                                                          Sorry, I can't.

Certainly

          3. Asking permission to do something (xin phép làm một việc gì)

Can I come in?

Could I use your phone?

May I sit here?

Do you mind if I smoke?

Do you mind if I ask you a question?

Do you mind if… là một cách xin phép lịch sự ("nếu bạn không phiền…")

Answers:

Yes answers:                            No answers:

Sure                                      Of course not (impolite)

OK                                        I'd rather you didn't (polite)

Of course

Certainly

Câu trả lời I'd rather you didn't, thoạt nghe có vẻ hơi lạ tai. Trong Bài 4 các bạn đã học câu I'd rather với nghĩa I prefer. Còn câu you didn't ở đây không hề có nghĩa ám chỉ một hành động đã diễn ra trong quá khứ, mà đó chỉ là cách nói của thể giả định.

 

Part 4 - CONVERSATION DEVICE (cách nói đệm trong đối thoại)

Câu nói I see thường được dùng trong hội thoại hàng ngày với nghĩa "Tôi hiểu".

 

Part 5 - THE SONGS (các bài hát)

Trong bài học trên BayVút, các bạn sẽ nghe hai bài hát Please Don't Wear That Hat Please Don't Call - tạm dịch: "Em ơi đừng đội chiếc mũ ấy” (nghĩa bóng: đừng đóng vai ấy nữa) và "Em ơi đừng gọi điện thoại cho anh nữa".

Download bài học MP3

 

END OF LESSON 18

COPYRIGHT NOTICE:

'Everyday English From Australia' lessons were funded by AusAID (the Australian Government's aid agency) and produced by Radio Australia Vietnamese Service in cooperation with Voice of Vietnam. Script advice was provided by the English Language Centre, Victoria University (Melbourne).

'Everyday English From Australia' lessons form part of English learning content of BayVut website (www.bayvut.com) – a service provided by Radio Australia.

(Nguồn ABC English) 

{/rokaccess}

Đóng