1

Series1 – Bài 17: Nói về ngày tháng năm và giờ giấc

Gửi Email bài này

EVERYDAY ENGLISH FROM AUSTRALIA – Series 1

TIẾNG ANH THÔNG DỤNG Ở AUSTRALIA – Loạt 1

Bài 17: Nói về ngày tháng năm và giờ giấc

{rokaccess guest} Đăng ký thành viên để xem nội dung chi tiết {/rokaccess} {rokaccess !guest} 

Part 1 - THE DIALOGUE (đối thoại)

Hai vợ chồng một thương gia ở Melbourne đang ăn sáng. Sau đó người chồng sẽ đi công tác ở Perth.

Bài đối thoại được chia làm hai phần.

Dialogue 1:

WIFE:                    What time do you make it?

HUSBAND:          It's… um… twenty past seven.

WIFE:                   You have to leave at eight o'clock, don't you?

HUSBAND:          Yes. The taxi's coming at eight… and the plane leaves at ten past nine.

WIFE:                   Well. You are running late. When do you get to Perth?

HUSBAND:          About half past eleven.

WIFE:                   Half past eleven? Only two and a half hours from Melbourne to Perth? It's over 3,400 kilometres to Perth.

HUSBAND:         Half past eleven Perth time! That's half past one Melbourne time!

WIFE:                   Oh yes… the time zones. I forgot…

HUSBAND:         Hmm… well, I've got some meetings this afternoon. I'll phone you this evening after six o'clock - six o'clock Perth time!

Dialogue 2:

Trước khi người chồng lên đường đi công tác, chị vợ kể chuyện về cuộc gặp gỡ với một người bạn cách đó mấy ngày.

WIFE:                    By the way, I forgot to tell you - I saw Mary Lee the other day.

HUSBAND:          Oh… when was that?

WIFE:                    Mmm… I think it was the day before yesterday.

HUSBAND:          How is she?

WIFE:                    Fine. She's coming to see us next Saturday.. with the kids.

HUSBAND:          All the kids?

WIFE:                   Hm… yes.

HUSBAND:         All the noisy kids?

WIFE:                   Well…

HUSBAND:         I think I'll stay in Adelaide!* Anyway, what time is it?

*Ban đầu người chồng có ý định sẽ dừng lại ở Adelaide trên đường về nhà từ Perth.

WIFE:                   It's nearly eight o'clock.

HUSBAND:         I'd better hurry.

Trong bài học trên BayVút các bạn sẽ nghe thêm hai bài hội thoại: một bài giữa người thương gia với vợ, và một bài giữa người thương gia với ông chủ.

 


Part 2 - VOCABULARY (từ vựng)

the day after tomorrow               ngày kia 

[ ðə'dei_a:ftə tə'mɔrəu ]

the day before yesterday          ngày hôm kia 

[ ðə'dei_bəfɔ: 'jestədei ]

a kid                             đứa bé 

[ kid ]

the other day             ngày hôm nọ 

[ ði:_'ʌðə'dei ]

Perth time                  giờ Perth

[ 'pə:θ taim ]

a time zone                múi giờ

[ 'taim zəun ]

arrive                           đến

[ ə'raiv ]

depart                         rời

[ də'pa:t ]

hope                            hy vọng

[ həup ]

phone                         gọi điện thoại

[ fəun ]

return home             trở về nhà

[ rə'tə:n 'həum ]

I'd better hurry         Tôi nghĩ tôi phải nhanh lên

[ aid 'betə 'hʌri: ]

over 3,400 km          trên 3.400 km

[ 'əuvə ]

until                             cho tới khi

[ ʌn'til ]

What time do you make it?               Xin anh/chị cho biết bây giờ là mấy giờ rồi ạ?

[ 'wɔt 'taim də jə' məik_ət ]

When do you get to Perth?               Khi nào anh sẽ tới Perth?

[ 'wen də jə 'get tə 'pə:θ ]

When was that?                                  Lúc nào?

[ 'wen wəz ðæt ]

You're running late                            Anh muộn rồi đấy.

[ jɔ:'rʌniŋ 'leit ]

Granger                            tên họ

[ 'greindʒə ]

Reynolds                          tên họ

[ 'renəldz ]

Mary                                tên con gái

[ 'mɛəri ]

Adelaide                         thủ phủ của bang Nam Úc.

[ 'ædəleid ]

Mebourne                       thủ phủ của bang Victoria.

[ 'melbən ]

Perth                               thủ phủ của bang Tây Úc.

[ pə:θ ]

Ở Australia có ba múi giờ khác nhau:

AEST (Australian Easten Standard Time)                    Giờ miền Đông Úc

CAST (Central Australian Standard Time)                   Giờ miền Trung Úc

WAST (Western Australian Standard Time)               Giờ miền Tây Úc


Part 3 - THE LESSON (bài học)

          1. Telling time (cách nói giờ)

What's the time?                                            It's one o'clock.

What's the time?                                          Ten past seven (7:10am)

                                                                          • It's ten past seven

Do you know what time is it?                 Half past seven

Do you know what the time is?              It's half past seven

Can you tell me the time, please?            Twenty to eight (7:40 )

                                                                          • It's twenty to eight

          2. Telling day (cách nói ngày)

The day before yesterday                          Ngày hôm kia

Yesterday                                                      Ngày hôm qua

Today                                                              Ngày hôm nay

Tomorrow                                                     Ngày mai

The day after tomorrow                            Ngày kia

The other day                                               Hôm nọ

          3. Telling week, month, year (cách nói năm tháng tuần)

The week before last                                                          Tuần trước nữa

Last week                                                                              Tuần trước

This week                                                                              Tuần này

Next week                                                                              Tuần tới

The week after next                                                            Tuần sau nữa

A fornight - two weeks                                                       Hai tuần hoặc là nửa tháng

Today week - a week from today                                    Ngày này tuần sau

On Monday week - Monday the week after next         Thứ Hai tuần sau nữa.

Today fornight - two weeks from today                         Ngày này hai tuần nữa.

Tomorrow week - a week from tomorrow                   Ngày mai tuần sau

 


Part 4 - PRONUNCIATION (cách phát âm)

Bạn hãy luyện đọc các câu sau và nhớ luyện âm giữa các từ, đặc biệt là nhớ đọc âm /r/ ở trong câu four o'clock.

Khi đọc xin bạn lưu ý tới nhịp điệu cũng như ngữ điệu.

one_o'clock

two_o'clock

three_o'clock

four_o'clock

At seven o'clock in the evening.

At nine o'clock in the morning.

At four o'clock in the afternoon.

Từ bài này trở đi Lawrie và June sẽ trực tiếp hướng dẫn các bạn làm bài luyện bằng tiếng Anh mà không thông qua tiếng Việt nữa.

Download bài học MP3

 

END OF LESSON 17

COPYRIGHT NOTICE:

'Everyday English From Australia' lessons were funded by AusAID (the Australian Government's aid agency) and produced by Radio Australia Vietnamese Service in cooperation with Voice of Vietnam. Script advice was provided by the English Language Centre, Victoria University (Melbourne).

'Everyday English From Australia' lessons form part of English learning content of BayVut website (www.bayvut.com) – a service provided by Radio Australia.

(Nguồn ABC English) 

{/rokaccess}

Đóng