1

Series1 – Bài 15: Sở hữu cách

Gửi Email bài này

EVERYDAY ENGLISH FROM AUSTRALIA – Series 1

TIẾNG ANH THÔNG DỤNG Ở AUSTRALIA – Loạt 1

Bài 15: possession (sở hữu cách)

{rokaccess guest} Đăng ký thành viên để xem nội dung chi tiết {/rokaccess} {rokaccess !guest}

Part 1 - THE DIALOGUE (đối thoại)

Sau khi học 14 bài, chúng tôi hy vọng bây giờ các bạn có thể theo dõi các cuộc đối thoại trong loạt bài một cách dễ dàng mà không cần nhìn vào sách. Như vậy từ bài này trở đi, chỉ một phần của các bài đối thoại sẽ được in thành văn bản.

Dialogue 1:

Vào một buổi chiều Chủ nhật mưa tầm tã, hai đứa trẻ, Ben và Debi, không đi ra ngoài chơi được. Chúng phải chơi ở trong nhà và trêu nhau.

DEBBIE:          It's my book!

BEN:                It's not! It's mine!

DEBBIE:          It's mine!

BEN:                Ow… Mum! She hit me!

DEBBIE:          I did not*. He took my book.

BEN:                It's not yours. It's mine!

DEBBIE:          Mum, it's not his. It's mine!

MOTHER:        Stop it!

*Khi nói, người ta thường dùng I didn't nhiều hơn là I did not. Khi dùng I did not lúc đó có nghĩa là chúng ta muốn nhấn mạnh ý phủ định và thường dùng khi bảo vệ ý kiến của chúng ta trong một cuộc tranh luận.

Dialogue 2:

Ben và Debbie quyết định chơi bóng bàn để giết thời giờ.

DEBBIE:          Oh… 21-16. Your game.

BEN:                You aren't playing very well.

DEBBIE:          My bat's too light!

BEN:                Try mine… it's heavier

DEBBIE:          OK. Oh yes, yours is heavier than mine.

BEN:                I'll try yours. Hmm, yes - it's lighter.

DEBBIE:          Another game?

BEN:                OK. Whose serve is it?

DEBBIE:          It's mine. Ready?

Dialogue 3:

Tay cầm quyển truyện, bà mẹ bước vào phòng và hỏi hai đứa con xem quyển truyện ấy là của ai.

MOTHER:        Ben, Debbie! Whose comic is this?

BEN:                What's that, Mum?

MOTHER:        Whose comic is this?

BEN:                 It's not mine!

MOTHER:         Debbie, is this yours?

DEBBIE:           No.

MOTHER:         Well. Whose is it?

DEBBIE:           Oh, it's Robyn's…

 


Part 2 - VOCABULARY (từ vựng)

Trong tiếng Anh, có một số từ chỉ màu sắc như: đen, trắng, nâu, xanh, xám nhiều khi cũng như là tên họ của người. Vì vậy, khi chúng là tên họ, thì các tên đó đều được viết hoa.

a bat                                 cái vợt

[ bæt ]

a table tennis bat          cái vợt bóng bàn

[ 'teibəl tenəs bæt ]

a cat                                con mèo

[ kæt ]

a classmate                  bạn học

[ 'kla:smeit ]

a colleague                    bạn đồng nghiệp

[ 'kɔli:g ]

a favourite (of mine)     một người bạn thân

[ 'feivrət (əv main) ]

Mum                                 mẹ (cách gọi thông tục)

[ mʌm ]

a relative                         họ hàng

[ 'relətiv ]

a tune                              giai điệu

[ tjun:n ]

belong to…                    thuộc về ai?

[ bə'lɔŋ tə/tu: ..]

hit                                    đánh trúng, bắn trúng

[ hit ]

put                                  đặt, để

[ put]

your game                    bạn thắng ván này rồi

[ geim ]

your point                      điểm đó là của bạn

[ pɔint ]

your serve                    đến lượt bạn giao bóng

[ sə:v ]

Whose serve is it?      Đến lượt ai giao bóng?

[ 'hu:z 'sə:v_əz_ət ]

Ow!                                Ôi đau (từ cảm thán)

[ au ]

What's that?               Tôi không nghe rõ bạn nói gì.

[ 'wɔts ðæt ]

I beg your pardon       Xin lỗi bạn nói gì ?

heavy                             nặng

[ 'hevi ]

Ben                                tên thân mật của Benjamin [ bendʒəmən ]

[ ben ]

Debbie                           tên thân mật của Deborah [ 'deb(ə)rə ]

[ 'debi: ]

Robyn                            tên con gái

[ 'rɔbən ]

Robin                             tên con trai

[ 'rɔbən ]

 


Part 3 - THE LESSON: possession (sở hữu cách)

Khi chúng ta muốn biết ai là chủ nhân của một vật gì, chúng ta hỏi:

Whose book is it/this?

Nếu như người được hỏi biết vật các bạn đề cập tới thì các bạn chỉ việc hỏi:

Whose is it/this?

Whose are they/these?

Who does this (book) belong to?

Who do these (books) belong to?

Is this yours?

Are these yours?

Nếu các bạn muốn nói cái này hoặc những cái này là của ai, các bạn có thể dùng bốn mẫu câu sau đây:

     a) John owns that book.

     b) It's John's book.

     c) It's John's.

     d) It belongs to John.

Bốn câu trên đều có nghĩa như nhau. Nhưng trong câu (a) động từ own sẽ không dùng khi danh từ chỉ người làm bổ ngữ trong câu. Trong câu (d) chủ ngữ là một từ chỉ vật chúng ta không nói người này thuộc quyền sở hữu của người kia. Động từ own nhấn mạnh nét nghĩa sở hữu.

Nếu cả người và người nghe đều biết vật thể được đề cập tới là gì thì dùng mẫu câu (c).

Xin các bạn lưu ý tới cách cấu tạo và sử dụng của các đại từ sở hữu ở trong các câu sau đây.

It's my bike                              It belongs to me

                                                   • It's MINE

It's your car                             It belongs to you

                                                   • It's YOURS

They're his bats                     They belong to him

                                                   • They're HIS

It's her car                               It belongs to her

                                                   • It's HERS

Hãy so sánh hai câu sau đây:

It's John's back

It's the back of the chair.

Câu đầu tiên nói rõ một bộ phận hoặc sự vật thuộc quyền sở hữu của người. Câu thứ hai nói lên một phần, bộ phận của một vật hoặc sự vật nhất thiết phải dùng giới từ of.

Sau đây thêm một vài ví dụ khác:

That is my aunt's house.

That is my aunt's.

Nhưng…

That's the end of the lane

The girl's desk

Nhưng…

The height of the building

Trong tiếng Anh, mặc dù sở hữu cách được dùng ở một số trường hợp, nhưng chúng không chỉ sự sở hữu. Ví dụ như những câu sau đây:

Your serve.                             đến lượt bạn giao bóng.

Her point.                                quả đó chị ấy được điểm.

His bus.                                   xe ô tô anh ấy sẽ đi.

Trong bài học, các bạn sẽ nghe hai câu có nghĩa khác nhau rất tế nhị:

She's a friend of mine.             Cô ấy là một trong những bạn của con.

                                                      (Con có nhiều bạn và bạn ấy là một trong những người bạn).

Thông thường các bạn nên áp dụng mẫu này.

She's my friend.                       Cô ấy là bạn của con.

                                                     Không những chỉ có nghĩa là bạn ấy là một người bạn bình thường mà còn có ý chỉ một người bạn thân nhất.

Part 4 - A RIDDLE (câu đố)

Các bạn hãy giải câu đố sau:

It belongs to you, it's yours. But others use                 Cái gì thuộc về bạn, nó là của bạn nhưng

it more than you do.                                                           người khác lại dùng nó nhiều hơn bạn.

What is it?                                                                              Các bạn thử đoán xem đó là cái gì?

Download bài học MP3

 

END OF LESSON 15

COPYRIGHT NOTICE:

'Everyday English From Australia' lessons were funded by AusAID (the Australian Government's aid agency) and produced by Radio Australia Vietnamese Service in cooperation with Voice of Vietnam. Script advice was provided by the English Language Centre, Victoria University (Melbourne).

'Everyday English From Australia' lessons form part of English learning content of BayVut website (www.bayvut.com) – a service provided by Radio Australia.

(Nguồn ABC English) 

{/rokaccess}

Đóng