1

Series1 – Bài 14: Mô tả kích cỡ của mọi vật

Gửi Email bài này

EVERYDAY ENGLISH FROM AUSTRALIA – Series 1

TIẾNG ANH THÔNG DỤNG Ở AUSTRALIA – Loạt 1

Bài 14: size or dimension of things; measures (kích cỡ của mọi vật.)

{rokaccess guest} Đăng ký thành viên để xem nội dung chi tiết {/rokaccess} {rokaccess !guest}

Part 1 - THE DIALOGUE (đối thoại)

Dialogue 1:

Một em bé trai tên Tim đang bơi ở bể bơi với bố. Em hơi nhút nhát vì mới tập bơi.

Bài đối thoại được chia làm một số đoạn ngắn.

DAD:                Come on, Tim, into the pool!

TIM:                 How deep is it, Dad?

DAD:                It's about one metre here.

TIM:                 Hmm… one metre…

DAD:                Come on, Tim. It's not deep!

TIM:                 Well… OK… brr… It's cold!

Dialogue 2:

Hai bố con nói chuyện về chiều rộng của bể bơi.

DAD:                Now, can you swim across the pool?

TIM:                 Umm - how wide is it?

DAD:                Thirty metres.

TIM:                 OK Dad, let's go!

Sau khi bơi, bé Tim hỏi bố một câu hỏi:

TIM:                 What's the length of the pool, Dad?

DAD:                Oh… 50 metres.

TIM:                 Come on then, Dad! Let's swim to the other end.

Bỗng dưng em thấy mình đuối sức…

TIM:                 Dad, stop… wait… Dad! I can't touch the bottom! Dad… I can't… touch the bottom… It's too deep!

DAD:                OK Tim. I'm here. It's all right.

TIM:                 Ah! It's deep at this end, Dad! How deep is it?

DAD:                It's about two metres here. Come on - let's have a rest.

 


Part 2 - VOCABULARY (từ vựng)

Trong tiếng Anh, có một số từ chỉ màu sắc như: đen, trắng, nâu, xanh, xám nhiều khi cũng như là tên họ của người. Vì vậy, khi chúng là tên họ, thì các tên đó đều được viết hoa.

hardly ever                  rất ít khi 

[ 'ha: dli:_'evə ]

deep                             sâu 

[ di:p ]

depth                            độ sâu, chiều sâu 

[ depθ ]

high                              cao 

[ hai ]

height                          chiều cao 

[ hait ]

long                              dài 

[ lɔŋ ]

length                          chiều dài 

[ leŋθ ]

wide                             rộng 

[ waid ]

width                            chiều rộng 

[ widθ ]

size                              số, cỡ 

[ saiz ]

dimensions                kích thước, khổ, cỡ 

[ də'menʃ:ənz ]

check                           kiểm lại, đếm

[ tʃek ]

come on                      đi tiếp, tiến lên, cố lên nào

[ 'kʌm_'ɔn ]

(get) into the pool      nhảy xuống bể bơi

[ 'intɔ ðe 'pu:l ]

the deep end               phía sâu của bể bơi

[ ðe'di:p_end ]

high-heeled shoes     giầy cao gót

[ 'hai hi:ld 'ʃu:z ]

an ocean                      đại dương, biển

[ 'əuʃən ]

across                          ngang qua

[ ə'krɔs ]

It's all right                   Được, không sao

[ 'ɔ:l 'rait ]

I can't touch the bottom           Con không chạm chân tới đáy được

[ ai 'ka:nt tʌtʃ ðə 'bɔtəm ]

in round figures                         nói tròn số

[ in 'raund 'figəz ]

I remember it from school        Tôi nhớ tôi học điều ấy từ khi còn là học sinh phổ thông

[ ai rə'membər_ət frəm 'sku:l ]

Mount Everest             Đỉnh E-vơ-rest

[ 'maunt_'evərəst ]

Sydney Harbour          Cảng Sydney

[ ''sidni: 'ha:bə ]

(The) Sydney Harbour Bridge               Cầu cảng Sydney

[ 'sidni: 'ha:bə 'bridʒ ]

The Red River              Sông Hồng

[ ðe rəd 'rivə ]

Tim                                tên thân mật của Timothy

[ tim ]


Part 3 - THE LESSON (bài học)

          1. size or dimension of things; measures (kích cở của mọi vật.)

How long is the bridge?                                 Câu hỏi về chiều dài.

What's the length of the bridge?

 

How wide is the river?                                   Câu hỏi về chiều rộng.

What's the width of the river?

 

How high is the building?                              Câu hỏi về chiều cao.

What's the height if the building?

 

How deep is the water?                                  Câu hỏi về độ sâu.

What's the depth of the water?

 

In round figures (nói tròn số ) là một cách nói rất phổ biến. Thí dụ nếu chiều dài của chiếc cầu là 1.149 mét, các bạn có thể nói In round figures, it's one thousand, one hundred metres (nói tròn số, chiếc cầu đó dài 1.100 mét).

          2. Height of people (chiều cao của người)

How tall are you?                                           (I'm) 170 centimetres (tall)

What's your height?

Trong văn viết chúng ta thường viết là 1.70. Nhưng trong văn nói, chúng ta nói It's 170 centimetres.

Trong hội thoại hàng ngày, rất hiếm khi chúng ta dùng những từ viết ở trong ngoặc đơn.

Từ height là danh từ của tính từ high. Song, khi nói về chiều cao của ai đó, chúng ta lại dùng tính từ tall. (Xin các bạn xem lại phần chú giải về sự khác nhau giữa tính từ high tall ở bài học số 5).

          3. Conversation devices (lối nói chuyện)

What do you mean? [ 'wɔt də jə 'min ]

Câu hỏi này thường được dùng khi người nghe muốn người nói làm rõ nghĩa hơn cho câu anh/chị ấy vừa nói. Thí dụ:

JOHN:              How tall are you, Barbara?

BARBARA:       I'm 160 centimetres tall… or sometimes I'm 165.

JOHN:              Sometimes 165… What do you mean?

BARBARA:       Well, sometimes I wear high-heeled shoes, then I'm 165 centimetres.

Trong đoạn hội thoại trên, vì ở đầu câu Barbara đã nói là chị ấy cao 160cm, bởi vậy khi nhắc lại chiều cao của mình lần thứ hai, Barbara chỉ việc nói con số 165 thôi. Nhưng với các trường hợp khác, các bạn không nói con số 165 một mình như vậy.


Part 4 - PRONUNCIATION (cách phát âm)

Length, depth, width - những từ này rất khó đọc, bởi vậy khi tập đọc các bạn nên xem lại phần phiên âm quốc tế của từng từ ở trong phần từ vựng. Các bạn cố gắng luyện phát âm các từ đó.

Các bạn luyện đọc các âm trên bằng cách đọc nhiều lần câu hỏi sau đây:

What's the length of the pool? [ 'wɔts ðe 'leŋθ_ əv ðe 'pu:l ]

Khi đọc các bạn cần đặc biệt lưu ý tới các từ What's, length, pool vì trên thực tế ba từ này là ba từ chính, được nhấn ở trong câu. Khi đọc các bạn cố gắng giữ nhịp của ba từ chính được nhấn ở trong câu.

Nhớ đọc nối hai từ length_of

Tránh không được đọc ngắt giữa các phụ âm trong các nhóm từ sau: what's the… of the

Sydney [ 'sidni: ] - trong từ đó âm [d] không nên bật mạnh mà được chuyển tiếp sang ngay âm [ni:]

 

Part 5 - BACKGROUND (tư liệu)

Cầu cảng Sydney (Sydney Harbour Bridge)

Cầu cảng Sydney được xây năm 1932. Hàng ngày lưu lượng người và xe qua lại cầu rất tấp nập.

Chiều dài nhịp cuốn của cầu được xếp hạng thứ hai ở trên thế giới. Cầu cảng Sydney là một trong hai công trình nổi tiếng ở thành phố Sydney. Các bạn có biết công trình thứ hai kia là gì không?

Download bài học MP3

 

END OF LESSON 14

COPYRIGHT NOTICE:

'Everyday English From Australia' lessons were funded by AusAID (the Australian Government's aid agency) and produced by Radio Australia Vietnamese Service in cooperation with Voice of Vietnam. Script advice was provided by the English Language Centre, Victoria University (Melbourne).

'Everyday English From Australia' lessons form part of English learning content of BayVut website (www.bayvut.com) – a service provided by Radio Australia.

(Nguồn ABC English) 

{/rokaccess} 

Đóng