1

Series 2 – Bài 9: Nói về sự việc trong tương lai

Gửi Email bài này

EVERYDAY ENGLISH FROM AUSTRALIA – Series 2

TIẾNG ANH THÔNG DỤNG Ở AUSTRALIA – Loạt 2

Bài 09: talking about future events (nói về sự việc trong tương lai)

{rokaccess guest} Đăng ký thành viên để xem nội dung chi tiết {/rokaccess} {rokaccess !guest} 

Part 1 - THE DIALOGUE (đối thoại)

Anh Greg là phát thanh viên đọc bản tin thời sự. Hôm nay các bạn sẽ nghe anh Greg đọc bản tin dự báo thời tiết. Đầu tiên dự báo thời tiết cho Canberra, thủ đô của Australia.

Dialogue 1:

GREG:          The forecast for Canberra - hot and sunny, with thunderstorms developing late in the day, and a top temperature of thirty-five degrees. Fire danger high to extreme. And the extended outlook - fine, about thirty, on Sunday… Monday fine into the low thirties… and Tuesday a shower or two and a top of  twenty-five degrees.

Sau đây là dự báo thời tiết cho Melbourne:

Dialogue 2:

GREG:          The forecast for Melbourne is for a rather cool day, with southwest winds and a top  temperature of about 20 degrees. Occasional showers will develop in the afternoon.

Và cuối cùng là dự báo thời tiết cho các nơi khác ở Australia.

Dialogue 3:

GREG:          And around Australia - it will be fine in Brisbane, Sydney and Perth. Hobart can expect a cold night and a warm day tomorrow. It will be hot again in Adelaide, and for Darwin, there'll be plenty of sunshine and a top of 37 degrees.

 


Part 2 - VOCABULARY (từ vựng)

Adelaide                                   thủ phủ của bang Nam Australia 

[ 'ædəleId ]

Darwin                                     thủ phủ của Lãnh Địa Bắc Phần (Northern Territory) 

[ 'dawIn ]

a degree                                 độ 

[ də'gri ]

an extended outlook            dự báo cho mấy ngày tới 

[ 'əkstɛndəd 'aʊtlʊk ]

a forecast                               dự báo 

[ 'fɔkast ]

a shower                                mưa rào 

[ 'ʃaʊə ]

south-west winds                gió từ tây nam 

[ saʊð wɛst 'wIndz ]

a temperature                       nhiệt độ 

[ ' tɛmprətʃə ]

a thunderstorm                    cơn giông 

[ 'ðʌndəstɔm ]

weather                                  thời tiết 

[ 'wɛθə ]

about                                      vào khoảng, ước chừng 

[ ə'baʊt ]

extreme                                tột bực, cực độ 

[ ək'strim ]

occasional                           thỉnh thoảng 

[ ə'keiʒənəl ]

rather                                    tương đối, phần nào 

[ 'raθə ]

to develop                            phát triển, nảy nở 

[ 'dI vɛləp ]

to expect                             mong chờ 

[ ək'spɛkt ]

 


Part 3 - LESSON: talking about future events (nói về sự việc trong tương lai)

Dự báo có nghĩa là nói về điều có thể sẽ xảy ra. Sau đây là cấu trúc của động từ dùng trong dự báo:

WILL + VERB

It will be hot and sunny.                                        Trời sẽ nắng và nóng.

Darwin will have plenty of rain.                          Ở Darwin, trời sẽ mưa nhiều.

Ở trong tin dự báo thời tiết các bạn đọc trên các tờ báo, các bạn sẽ thấy các câu hầu như không có động từ. Đó là điều không cần thiết. Nhưng chúng ta đều hiểu đó là tin dự báo thời tiết cho tương lai.

Monday fine into the low thirties.                        Thứ hai trời đẹp, và nhiệt độ chừng 31-32 độ.

… and for Darwin plenty of sunshine.                … và ở Darwin trời sẽ nắng to.

 


Part 4 - PRONUNCIATION (cách phát âm)

Dưới đây là tên thủ đô và các thủ phủ của các bang ở Australia. Các vần có gạch dưới là các âm từ được nhấn. Đề nghị các bạn luyện đọc và khi đọc xin các bạn chú ý phân biệt các âm được nhấn và các âm không được nhấn.

Perth

Darwin

Adelaide

Melbourne

Canberra

Hobart

Brisbane

 

Part 5 - PRACTICE (luyện tập)

Đề nghị các bạn điền từ cho thích hợp vào bản tin dự báo thời tiết sau đây.

The forecast for Darwin - ….. very hot with a temperature in the high thirties. Sydney ….. fine in the mid twenties and Brisbane can expect some rain later in the day ….. top temperature … twenty-eight degrees.

 

Part 6 – solutions for the previous exercises (giải đáp những bài tập trước)

          Lesson 5 exercise:

Các bạn hãy điền vào chỗ trống các từ sau đây: some, any, something, anything, nothing

1. There's some milk in the fridge.

2. I'd like to buy some rice but I don't have any money.

3. There's nothing in the cupboard; it's empty.

4. Is there anything for dinner?

5. I'd like something to drink.

 

          Lesson 6 exercise:

Đề nghị các bạn chuyển câu sau đây sang các cách nói khác, có sử dụng các trợ động từ học trong bài hôm nay.

1. Everyone is obliged to remove their shoes.               Everyone must remove their shoes.

2. Is it really necessary for us to argue?                        Do we have to argue?

                                                                                                  Do we need to argue?

3. We really are obliged not to tell you.                           We really mustn't tell you.

4. It is not advisable to smoke.                                         You shouldn't smoke.

5. You are obliged to have a licence.                              Dogs must be kept on a leash.

          Lesson 7 exercise:

Bạn hãy xem hình dưới đây và điền vào chổ trống trong những câu sau cho đúng nghĩa:

If you heat water to 100oC, it will boil.

If you water your plants, they will grow.

You will get fat, if you eat too much.

If he lies in the sun, he will get sun-tanned.

If you smile, other people will be happy.

 

          Lesson 9 exercise:

Here is the forecast for Darwin - it will be very hot with a temperature in the high thirties. Sydney will be fine and in the mid twenties. Brisbane can expect some rain later in the day with a top temperature of twenty-eight degrees.


Part 7 – THE SERIAL (chuyện đọc từng kỳ)

Vocabulary:

an assistant                         người giúp việc, người trợ lý

medical research               nghiên cứu y học

 

Episode 9:

          On the last day of my leave, I changed all the locks. Everything was back in its place, and nothing was missing, except the keys. It was a beautiful day, warm and sunny. The forecast was for a cool change, so I decided to enjoy the good weather while it lasted. I took the newspaper into the garden, planning to forget about the breakin. I thought it had something to do with the briefcase at the hotel, but there was nothing I could do.

          I opened the newspaper, and there was a story about Henry Cotton. He was the leader of a team of scientists in Hong Kong and Melbourne. They were working on important medical research. I didn't understand all the details. But the scientists were about to make an important discovery.

          Later, I showed the paper to Judy and Mandy. 'Look,' I said. 'Henry Cotton is a very famous man.' Judy didn't want to hear about Cotton because she blamed him for the break-in. But Mandy looked at the photo of the scientists, taken at the university.

          'Who's that?' she asked. She pointed to a young man standing at the edge of the group. He was tall, and good-looking. His name was Ben Morris, and the paper said he was Cotton's special assistant. 'Cute,' said Mandy. She thought he was very attractive! So I said, 'He works at your university. It won't be hard to find him. You should get someone to introduce you.' 'No!' said Judy firmly. 'I don't want you to get involved too!'

          I winked at Mandy. 'Your mother prefers a quiet life,' I said. But I thought she was probably right. We should not be involved. I would return the briefcase next day, and forget about the mystery of Henry Cotton. It should have been easy, shouldn't it ? But of course, it wasn't.

Download bài học MP3

 

END OF LESSON 9

COPYRIGHT NOTICE:

'Everyday English From Australia' lessons were funded by AusAID (the Australian Government's aid agency) and produced by Radio Australia Vietnamese Service in cooperation with Voice of Vietnam. Script advice was provided by the English Language Centre, Victoria University (Melbourne).

'Everyday English From Australia' lessons form part of English learning content of BayVut website (www.bayvut.com) – a service provided by Radio Australia.

(Nguồn ABC English) 

{/rokaccess}

Đóng