1

Series 2 – Bài 7: Câu điều kiện – quan hệ nhân quả

Gửi Email bài này

EVERYDAY ENGLISH FROM AUSTRALIA – Series 2

TIẾNG ANH THÔNG DỤNG Ở AUSTRALIA – Loạt 2

Bài 07: conditional clauses – causes and effects (loại câu điều kiện – quan hệ nhân quả)

{rokaccess guest} Đăng ký thành viên để xem nội dung chi tiết {/rokaccess} {rokaccess !guest} 

Part 1 - THE DIALOGUE (đối thoại)

Anh Shane đưa ra những lời khuyên và gợi ý cho một người bạn chuẩn bị đi Sydney chơi.

Dialogue 1:

SHANE:        If you drive up, you'll have the car there.

                      • You will be quicker if you take the Hume Highway.

                      • If you drive at night, be careful of the trucks.

                      • You'll be sorry if you don't visit the Opera House.

                      • You won't like Bondi Beach if you don't like crowds.

  


Part 2 - VOCABULARY (từ vựng)

Bondi Beach                           Một bãi biển nổi tiếng ở Sydney 

[ 'bɒndaI bitʃ ]

The Hume Highway              Xa lộ Hume, một con đường chính nối Melbourne với Sydney 

[ θə hum 'haIweI ]

The Opera House                  Nhà hát có vòm hình vỏ sò - một danh lam thắng cảnh ở Sydney 

[ θij'ɒprə haʊs ]

The PrInces Highway           một xa lộ nối Melbourne với Sydney. Con đường này chạy dọc theo bờ biển. 

[ θə prinsəz 'haIweI ]

a crowd                            đám đông người

[ 'kraʊd ]

a toothache                     đau răng

[ 'tuðeIk ]

a truck                              xe tải

[ 'trʌk ]

scenery                            phong cảnh

[ 'sin(ə)ri ]

traffic                                xe cộ

[ 'træfɪk ]

to be careful                   cẩn thận

[ bi 'kɛəfəl ]

to be late                          bị trễ

[ bi 'leɪt ]

to catch (a bus)              đáp xe (buýt)

[ 'kætʃ ]

to get lost                         lạc đường

[ gɛt 'lɒst ]

to pull over                       đánh xe vào bên lề đường

[ pʊloʊvə ]

 


Part 3 - LESSON: conditional clauses – causes and effects (loại câu điều kiện – quan hệ nhân quả)

Khi muốn đề cập tới một sự việc có thể xảy ra là nhân quả của một sự việc khác chúng ta dùng loại câu điều kiện thứ nhất. Sau đây là cấu trúc của loại câu điều kiện thứ nhất:

                      CONDITION                                                                       RESULT

If you drive up, you'll have the car there.                         Nếu tự lái xe lên Sydney, bạn sẽ có xe ở đó để đi.

Động từ ở mệnh đề 'if' được chia ở thời hiện tại đơn giản, và động từ ở mệnh đề chính được

IF + PRESENT SIMPLE + WILL + VERB

If you take the Hume Highway, you'll be quicker.           Nếu đi theo quốc lộ Hume, bạn sẽ đi nhanh hơn.

Hai mệnh đề có thể hoán vị trí cho nhau, do vậy mệnh đề 'if' có thể đặt sau mệnh đề chính.

Thí dụ:

You'll have the car there if you drive up.                            Bạn sẽ có xe ở trên đó nếu bạn tự lái xe lên Sydney.

Cấu trúc trên ũng có thể áp dụng cho các câu phủ định. Thí dụ:

If you're late, I will not be happy.                                          Nếu bạn đến muộn tôi sẽ không hài lòng.

You will like Bondi Beach if you don't like crowds.     Bạn sẽ thích bãi biển Bondi, nếu bạn không thích nơi đông người.

Khi muốn đưa ra một lời khuyên, nhưng lời khuyên đó lại phụ thuộc vào một yếu tố khác, chúng ta có thể áp dụng câu có điều kiện vừa rồi, nhưng các bạn nên nhớ lần này động từ ở mệnh đề chính sẽ được giữ nguyên thể mà không có tiểu tố 'to'.

IF + PRESENT SIMPLE + IMPERATIVE

If you drive at night, be careful of the trucks.                  Nếu bạn lái xe vào ban đêm, hãy cẩn thận với các xe tải.

 


Part 4 - PRONUNCIATION (cách phát âm)

Những người mới học tiếng Anh thường khó phân biệt hai âm sau đây:

âm / ɪ / ở từ 'if'  [ 'ɪf ]

âm / i / ở từ 'even'  [ 'ivən ]

Đề nghị các bạn luyện đọc các từ sau đây:

       / i /                                                           / I /

green [ 'grin ]                                        grin [ 'grɪn ]

màu xanh                                            cười

bead [ 'bid ]                                          bid [ 'bɪd ]

hạt, hột (của chuỗi hạt)                     đấu thầu

reason [ 'risən ]                                   risen [ 'rɪsən ]

lý do, lẽ                                               phân từ của động từ 'to rise': dậy, trở dậy

meal [ 'miəl]                                         mill [ 'mɪl ]

bữa ăn                                                 cối xay, nhà máy xay

feet [ 'fit ]                                             fit [ 'fɪt ]

số nhiều của foot (bàn chân)        sự làm cho vừa

deep [ 'dip ]                                          dip [ 'dɪp ]

sâu                                                       sự nhúng, sự ngâm vào

each [ 'itʃ ]                                            itch [ 'ɪtʃ ]

mỗi một                                               sự ngứa, bệnh ngứa


Part 5 - PRACTICE (luyện tập)

Bạn hãy xem hình dưới đây và điền vào chổ trống trong những câu sau cho đúng nghĩa:

If you …… water to 100 độ C, it …….

If you ………… your plants, they ……….

You ……………, if you ……. too much.

If he …………………, he ………. sun-tanned

• If you ………... , other people …………………..

 

Part 6 – THE SERIAL (chuyện đọc từng kỳ)

Vocabulary:

odd                                                 lạ lùng

[ 'ɒd ]

to be against the rules              vi phạm nội quy

[ bij əgənst θə_'rʊəlz ]

to go on leave                               nghỉ phép

[ 'goʊwɒn liv ]

 

Episode 7:

          I was on leave, and my wife and I were going fishing. I love fishing. We packed a few old clothes and drove down to the Bay, which was about an hour away. We were just leaving when I remembered the key to the safe. I told Judy about it.

          'That's against the rules, Joe,' she said. 'You should have given it to Dave.'

          'I know,' I said, 'but…'

          'It's not like you to break the rules. You'll be in trouble if they find out.'

          'I know,' I said, 'But Cotton trusts me. I can't let him down.'

          Judy said, 'You'd better leave it here, then. Leave it in the kitchen drawer with our keys.'

          'No, I'll take it with me,' I said. 'if I leave it here I'll worry about it. Now, have we got everything?' Judy looked at her list and nodded. 'Good,' I said. 'Let's go!'

          We had a lovely week. It was peaceful and relaxing, and we caught lots of fish. But there was a nasty surprise for us when we got home. The house was in chaos. All the drawers had been emptied, books had been pulled from the bookshelves and thrown on the floor, and the lounge had been turned over. I phoned Mandy at work, but she was all right, so then I phoned the police.

          When they arrived, the two policeman looked around the house, and then asked what was missing. 'That's the strange thing,' I said. 'Look. The TV's there, and the video.'

          'There wasn't any money in the house,' added Judy. 'I don't have much jewellery, but it's here. Look.'

          'Hmm.' One of the policeman said, 'It was probably kids, looking for money. You were lucky!' I looked around the house. I didn't think we were lucky. But I hoped the policeman was right. I hoped it was money they were looking for… and not something else!

Download bài học MP3

 

END OF LESSON 7

COPYRIGHT NOTICE:

'Everyday English From Australia' lessons were funded by AusAID (the Australian Government's aid agency) and produced by Radio Australia Vietnamese Service in cooperation with Voice of Vietnam. Script advice was provided by the English Language Centre, Victoria University (Melbourne).

'Everyday English From Australia' lessons form part of English learning content of BayVut website (www.bayvut.com) – a service provided by Radio Australia.

(Nguồn ABC English) 

{/rokaccess}

chia ở thời tương lai:

Đóng