1

Series 2 – Bài 5: Danh từ và tính từ chỉ số lượng không đếm được

Gửi Email bài này

EVERYDAY ENGLISH FROM AUSTRALIA – Series 2

TIẾNG ANH THÔNG DỤNG Ở AUSTRALIA – Loạt 2

Bài 05: uncountable nouns and adjectives

(danh từ và tính từ chỉ số lượng không đếm được)

{rokaccess guest} Đăng ký thành viên để xem nội dung chi tiết {/rokaccess} {rokaccess !guest} 

Part 1 - THE DIALOGUES (đối thoại)

Anh John và chị Kate là bạn của nhau. Họ quyết định đi ăn nhà hàng tối nay. Họ đang cân nhắc nên chọn nhà hàng nào.

Dialogue 1:

JOHN:                    Where will we go for dinner?

KATE:                    Oh… I don't know. Do you have any ideas?

JOHN:                    Well, I think I'd like something spicy.

KATE:                    What about Thai, then?

JOHN:                    … or Indian. Anything hot and spicy will do.

Dialogue 2:

JOHN:                    Is it licensed?

KATE:                    Let's see. No, there's nothing here about a license. I guess it's BYO.

JOHN:                    We can buy some wine on the way, then.

KATE:                    Isn't there any in the fridge?

JOHN:                    No. I had a look.

John và Kate ghé vào tiệm rượu trên đường đi tới nhà hàng, và họ bàn về loại rượu họ mua.

KATE:                    What do you feel like?

JOHN:                    Oh… I woudn't mind a red. But nothing too heavy.

KATE:                    What about this one?... Oh no! Look at the price.

JOHN:                   Let's go. Everything here's too expensive. There's nothing under ten dollars.

 


Part 2 - VOCABULARY (từ vựng)

BYO                                   nhà hàng mà khách tự mang đồ uống 

[ 'biwaIjoʊ ]

(Bring Your Own)

The Yellow Pages          Những Trang Vàng (một cuốn danh bạ điện thoại) 

[ θə∪jɛloʊ∪'peIdʒəz ]

a fridge                             tủ lạnh 

[ 'frIdʒ ]

a license                          giấy phép 

[ 'laIsəns ]                        (trong ngữ cảnh này ta phải hiểu là nhà hàng có giấy phép bán rượu)

dinner                               cơm tối 

[ 'dInə ]

rice                                   gạo cơm 

[ 'raIs ]

sugar                               đường 

[ 'ʃʊgə ]

wine                                rượu vang

[ 'waIn ]

any                                 tuyệt không, không tý nào

[ 'ɛni ]

anything                       vật gì, việc gì (trong câu khẳng định)

[ 'enIðIŋ ]

everything                   mọi cái

[ 'ɛvrIðIŋ ]

nothing                         sự không có gì

[ 'nʌðIŋ ]

some                            một vài, một ít

[ 'sʌm ]

something                  vật gì, việc gì (trong câu khẳng định)

[ 'sʌmðIŋ ]

expensive                  đắt tiền

[ eks'pɛnsIv ]

heavy (wine)             rượu nặng

[ 'hɛvi ]

hot                              cay

[ 'hɒt ]

Indian                        (thuộc) Ấn độ

[ 'Indiən ]

red (wine)                vang đỏ

[ 'rɛd ]

spicy                         gia vị

[ 'spaIsi ]

Thai                           (thuộc) Thái lan

[ 'taI ]


Part 3 - LESSON: uncountable nouns and adjectives (danh từ và tính từ chỉ số lượng không đếm được)

Khi chúng ta muốn trình bày để chỉ số lượng chung chung (danh từ số nhiều mà không đếm được) chúng ta dùng chữ 'some':

We can buy some wine on the way.                    Chúng ta có thể mua rượu trên đường đi.

I have some wine in the fridge.                             Tôi có một ít rượu trong tủ lạnh.

I'd like some dinner.                                                Tôi muốn ăn cơm tối.

 

Nếu chúng ta hỏi bằng câu hỏi hoặc dùng một câu phủ định để bày tỏ, sẽ đổi sang chữ 'any':

Do you have any wine?                                          Bạn có loại rượu nào không?

Is there any in the fridge?                                     Có loại nào trong tủ lạnh không?

We don't have any wine.                                       Chúng tôi tuyệt không có rượu.

 

Khi chúng ta không nói riêng biệt về một thứ gì mà chỉ nói chung, chúng ta có thể dùng chữ 'something' hay 'anything'

I'd like something spicy.                                       Tôi thích món gì đó có nhiều gia vị (cay, mặn miệng).

Anything hot and spicy will do.                            Bất kỳ món ăn nào cay và có gia vị cũng được.

 

Khi chúng ta muốn dùng một câu xác định để chỉ chung, chúng ta dùng chữ 'nothing', và khi dùng câu phủ định thì dùng 'anything'. Thí dụ:

There's nothing here about a licence.                Ở đây không thấy nói gì đến giấy phép

There isn't anything here about a license.         (chuyện có bán rượu) cả.


Part 4 - PRONUNCIATION (cách phát âm)

Trong tiếng Anh, có một số từ có các chữ cuối cùng kết thúc bằng /ŋ/ nhưng khi phát âm nó được đọc gần giống như chữ 'NG' của tiếng Việt. Các bạn tập đọc một số từ sau đây:

  • anything            [ 'ɛnIðIŋ ]
  • nothing              [ 'nʌðIŋ ]
  • something        [ 'sʌmðIŋ ]
  • everything        [ 'ɛvrIðIŋ ]

 

Part 5 - PRACTICE (luyện tập)

Các bạn hãy điền vào chỗ trống các từ sau đây: some, any, something, anything, nothing

1. There's …………………… milk in the fridge.

2. I'd like to buy……………. rice but I don't have…………. money.

3. There's ……………………… in the cupboard; it's empty.

4. Is there …………………………. for dinner?

5. I'd like ………………………… to drink.

 

Part 6 – THE SERIAL (chuyện đọc từng kỳ)

Vocabulary:

a criminal                tội phạm

[ 'krImənəl ]

a discovery             sự phát minh

[ 'dis'kʌv(ə)ri ]

a race                       cuộc chạy đua

[ 'reIs ]

how people tick      Người ta xử sự như thế nào.

[ 'haʊ pipəl tIk ]          Thành ngữ thông tục ám chỉ những động lực thôi thúc hành động của con người.

 

Episode 5:

          People are very interesting aren't they? I think so. I'm very curious, you know. I like to know how people tick. Dr Cotton interested me. I wanted to know more about his job. And I want to know what was in that briefcase. Why was it locked away in the safe? And why was Dr Cotton so secretive?

          It must be something very important. I talked to my wife about it. She said that it was probably full of gold, or banknotes. She said Dr Cotton was probably a criminal. I didn't believe that, though. He didn't look like a criminal. My wife asked me what a criminal looked like, and of course I didn't know! One day I took the briefcase out of the safe and I looked at it again. I felt the weight of it. I shook it. I turned it over and examined it carefully. But I still didn't have any idea what was inside.

          One day Mandy came home from the university with the university newspaper. There was a story about Cotton's work. The paper said that Cotton hoped to announce some results of his research soon. And it said, 'This is a race which our team will win.' Wasn't that strange? Why did they call it a race? I asked Mandy about it, and she said that some other people were probably working on the same research.

          It was a race to make the discovery first. I thought that very odd. But Mandy said that the research would earn a great deal of money. So that was it! Cotton's rivals wanted to stop his research. The next time I saw Cotton, he looked much happier, and he had some news. His daughter Diana was coming to Melbourne. I was pleased to see him looking so well. I thought everything must be all right after all. But it was wrong, as I'll explain to you next time.

Download bài học MP3

 

END OF LESSON 5

COPYRIGHT NOTICE:

'Everyday English From Australia' lessons were funded by AusAID (the Australian Government's aid agency) and produced by Radio Australia Vietnamese Service in cooperation with Voice of Vietnam. Script advice was provided by the English Language Centre, Victoria University (Melbourne).

'Everyday English From Australia' lessons form part of English learning content of BayVut website (www.bayvut.com) – a service provided by Radio Australia.

(Nguồn ABC English) 

{/rokaccess}

Đóng