1

Series 2 – Bài 4: Yêu cầu một cách lịch sự

Gửi Email bài này

EVERYDAY ENGLISH FROM AUSTRALIA – Series 2

TIẾNG ANH THÔNG DỤNG Ở AUSTRALIA – Loạt 2

Bài 04: making polite requests (yêu cầu một cách lịch sự)

{rokaccess guest} Đăng ký thành viên để xem nội dung chi tiết {/rokaccess} {rokaccess !guest}

Part 1 - THE DIALOGUES (đối thoại)

Anh Peter là người bán vé trên xe điện ở Melbourne. Trong các đoạn hội thoại hôm nay, các bạn sẽ nghe anh Peter nói với hành khách.

Dialogue 1:

PASSENGER 1:       Excuse me. Do you think you could help me with bags please?

PETER:                     Sure madam. Ah… they're heavy.

PASSENGER 1:       Thanks. You're a lifesaver. Do you think I could sit near the door?  It's easier to get off from there.

PETER:                      Yes. By all means.

Dialogue 2:

PETER:                     Tickets please. Ticket madam?

PASSENGER 3:       Yes, but could you change a fifty dollar note please?

PETER:                     No. I'm sorry madam. I don't have enough change. Would you have anything smaller?

PASSENGER 3:       Hang on. I think I have a two dollar coin in my purse. Ahh… here it is…

PETER:                     Thank you madam.

 


Part 2 - VOCABULARY (từ vựng)

Bourke Street Mall         Một trung tâm buôn bán ở giữa thành 

[ bɜk∪strit 'mɔl ]                phố Melbourne, dọc theo đường Bourke

a bag                                 một cái túi 

[ 'bæg]

a fifty dollar note            tờ giấy bạc 50 đô-la. 

[ 'fIfti dɒlə∪'noʊt ]

a lifesaver                       người cứu tinh, người tốt. 

[ 'laIfseIvə ]

a two dollar coin           đồng tiền xu 2 đô la 

[ tu dɒlə∪kɔIn ]

a ticket                             

[ 'tIkət ]

a tram                             tầu điện 

[ 'træm ]

change                            tiền lẻ, tiền thối 

[ 'tʃeIndz ]

folks                                 các người, các hành khách 

[ 'foʊks ]

anxious                            bồn chồn, lo lắng 

[ 'æŋʃəs ]

heavy                                nặng 

[ 'hɛvi ]

by all means                   tất nhiên, dĩ nhiên 

[ baI∪ j∪ 'ɔl minz ]

hang on                           chờ cho một chút 

[ hæŋ∪ɒn ]

 


Part 3 - LESSON: making polite requests (yêu cầu một cách lịch sự)

Hai thành ngữ lịch sự dùng để nói khi các bạn muốn người khác làm giúp mình việc gì là Do you think you could… và Would you mind…. Nghĩa bóng của hai thành ngữ này là 'làm ơn', nhưng cách dịch dưới đây là theo nghĩa đen của thành ngữ:

Do you think you could help me with my                               Bạn có nghĩ là bạn có thể giúp chuyển/xách 

bags please?                                                                                hộ tôi những cái túi này được không?

Do you think you could open the door                                    Bạn có nghĩ là bạn có thể mở hộ tôi cái 

please?                                                                                          cửa được không?

Would you mind moving down the tram please?                Cảm phiền mọi người đi sâu vào trong toa xe? 

Would you mind closing the door please?                           Cảm phiền bạn đóng hộ cái cửa?

 

Nếu như bản thân các bạn muốn yêu cầu được làm một điều gì, các bạn cũng có thể dùng thành ngữ lịch sự Do you think I could hoặc Could I… Thí dụ:

Do you think I could sit neat the door?                                Bạn có nghĩ là tôi có thể ngồi gần cửa lên xuống được không?

Do you think I could open the door?                                     Bạn có nghĩ là tôi có thể mở cửa được không?

Could I put my bags on the seat please?                            Tôi có thể đặt những cái túi ở trên chỗ ngồi được không?

Could I sit here please?                                                           Tôi có thể ngồi ở đây được không?

 


Part 4 - PRONUNCIATION (cách phát âm)

Đề nghị các bạn tập nói thành ngữ sau đây khi nghe đọc:

Do you think…                   [ 'du 'ju 'ðIŋk…]                               Bạn có nghĩ…

D'y'think…                          [ djə'ðIŋk ]

D'y'think you could help me with my bags please?          Bạn có nghĩ là bạn có thể giúp tôi khuân 

[ djə ðIŋk jəkʊd hɛlp mi wIθ maI 'bægz pliz ]                    những cái túi này được không?

D'y'think I could sit near the door, please?                        Bạn có nghĩ là tôi có thể ngồi gần cửa lên

[ djə ðIŋkaIkʊd sIt nI ə ðə 'dɔ pliz ]                                  xuống được không?


Part 5 - PRACTICE (luyện tập)

Các bạn hãy dựa vào các từ sau đây và dựng thành một bài đối thoại, trong đó bạn sử dụng các thành ngữ học ở bài hôm nay. Chúng tôi làm một bài mẫu cho các bạn.

Ý muốn của A: "open the door"

Đối thoại:

A:       Excuse me.

B:       Yes.

A:       Do you think you could open the door please?

B:       Sure. No worries.

          Exercise 1:

Ý muốn của A: "tell me the time"

Đối thoại:

A:       Excuse me.

B:       Yes.

A:       …

B:       Sure. No worries.

          Exercise 2:

Ý muốn của A: "sit near you"

Đối thoại:

A:       Excuse me.

B:       Yes.

A:       …

B:       Sure. No worries.

          Exercise 3:

Ý muốn của A: "have a drink"

Đối thoại:

A:       Excuse me.

B:       Yes.

A:       …

B:       Sure. No worries.

          Exercise 4:

Ý muốn của A: "speak more slowly"

Đối thoại:

A:       Excuse me.

B:       Yes.

A:       …

B:       Sure. No worries.


Part 6 – THE SERIAL (chuyện đọc từng kỳ)

Vocabulary:

a key                      chìa khóa

[ 'ki ]

a safe                    két sắt

[ 'seIf ]

anxious                 bồn chồn, lo lắng

[ 'æŋʃəs ]

safe                       an toàn

[ 'seIf ]

to lock                   khóa lại

[ 'lɒk ]

 

Episode 4:

          I didn't see Cotton again for a few months. I didn't see the small red-faced man, either. Then, one cold autumn day, Cotton arrived at the hotel again. He looked pale and anxious. He had lost weight.

          'Good morning, Sir,' I said as I carried his suitcase to Reception.

          'Good to see you again.' Cotton smiled, but he looked tense. The next morning I was told that Cotton wanted to see me in his room.

          This was unusual. I took the lift to the seventh floor, knocked at his door and waited. I heard him unlock the door and slide back the bolt. 'Ah, Joe…' he said, without smiling. 'Come in.' He closed the door behind me, and locked it.

          'I need your help.' I was surprised, but I said, 'Sure, Dr Cotton. What is it?' He took a key from his pocket and went to the desk near the window. He unlocked a drawer and took out a black leather briefcase. It had a combination lock.

          'Do you think you could look after this for me?' he asked.

          'Of course. No worries. I'll put it in my safe.'

          'Are you sure it will be safe there?'

          'Of course!' I said again.

          'Good.' Cotton looked relieved, but he added, 'Would you mind not telling anyone about this, Joe?'

          'That's fine, Dr Cotton. Don't you worry about it. I'll take the case down straight away, and give you a receipt.'

          I took the briefcase to the safe in my small office. No-one saw me put it there. Then I went back to Cotton's room and gave him a receipt and a small numbered disk. I remember the number. It was eight-six-two. Next morning when Dr Cotton left the hotel he was carrying a briefcase. It was a black leather briefcase, and it was exactly the same as the one in my safe.

Download bài học MP3

 

END OF LESSON 4

COPYRIGHT NOTICE:

'Everyday English From Australia' lessons were funded by AusAID (the Australian Government's aid agency) and produced by Radio Australia Vietnamese Service in cooperation with Voice of Vietnam. Script advice was provided by the English Language Centre, Victoria University (Melbourne).

'Everyday English From Australia' lessons form part of English learning content of BayVut website (www.bayvut.com) – a service provided by Radio Australia.

(Nguồn ABC English) 

{/rokaccess} 

Đóng