1

Series 2 – Bài 16: thể chủ động và bị động

Gửi Email bài này

EVERYDAY ENGLISH FROM AUSTRALIA – Series 2

TIẾNG ANH THÔNG DỤNG Ở AUSTRALIA – Loạt 2

Bài 16: active and passive sentences (thể chủ động và bị động)

{rokaccess guest} Đăng ký thành viên để xem nội dung chi tiết {/rokaccess} {rokaccess !guest} 

Part 1 - THE DIALOGUE (đối thoại)

Anh Bill, người chăn cừu, sẽ kể cho các bạn nghe về ngành chăn nuôi cừu.

Dialogue 1:

BILL:     There are millions of sheep in Australia. The sheep industry produces meat for food, and wool for clothing.

QUESTION: How is wool produced?

BILL:     Well…first there's the shearing. The sheep are taken to the shearing shed where they're shorn. Then the fleece - that's the wool - is thrown onto a table where it's cleaned up a bit. The fleeces are sorted… Some are better than others, you know… then the wool is pressed into big square bags called bales. The bales are taken to the city and the wool is sorted again. Then it's sold at auction. Most of my wool is sold to overseas buyers. Well… the wool is washed first, of course. All the grease is removed. Then it's dried and stretched. And it's dyed. You can dye wool any colour you like. And then the wool is  spun, and woven into cloth.

 


Part 2 - VOCABULARY (từ vựng)

an auction               đấu giá 

[ 'ɒkʃən ]

a bale                       kiện hàng 

[ 'beIl ]

a fleece                    đống lông của một con cừu 

[ 'flis ]

a flock                       một đàn 

[ 'flɒk ]

grease                      chất nhờn (dầu mỡ) 

[ 'gris ]

to dry                        làm khô 

[ 'draI ]

to produce               sản xuất 

[ prə 'djus ]

to remove                tẩy sạch 

[ rə 'muv ]

to shear                    cắt, xén, hớt 

[ 'ʃia ]

to spin                      đánh thành sợi 

[ 'spIn ]

to stretch                 căng, kéo ra 

[ 'strɛtʃ ]

to weave                  dệt

[ 'wiv ]


Part 3 – LESSON: active and passive sentences (thể chủ động và bị động)

Khi nói về các quy trình sản xuất, người ta thường dùng thể bị động, vì người nghe muốn biết điều gì xảy ra chứ không muốn biết ai là người tiến hành công việc.

Một động từ có thể được sử dụng ở thể chủ động hay bị động. Thể chủ động thường được được áp dụng khi chủ ngữ (vấn đề chính được đề cập tới) của câu hay mệnh đề là người hay vật thực thi hành động đó. Thí dụ:

The sheep industry produces meat for food.        Công nghiệp cừu là nguồn cung cấp thịt.

Thể bị động thường được dùng khi chủ ngữ của câu hoặc mệnh đề tiếp nhận hành động của động từ:

Meat is produced by the sheep industry.               Thịt cừu được sản xuất bởi ngành công nghiệp cừu.

Cấu trúc của thể bị động bao gồm phân từ quá khứ của động từ cùng với động từ 'to be' đã được chia với chức năng làm trợ động từ. Thí dụ:

The sheep are taken to the shearing shed.           Cừu được mang tới nhà lán (nơi được trang bị để thu hoạch lông cừu.)

Các bạn có thể thay đổi thời của động từ ở thể bị động bằng cách thay đổi thời của động từ 'to be'. Còn phân từ quá khứ của động từ vẫn được giữ nguyên. Thí dụ:

      TENSE                                    ACTIVE VOICE                             PASSIVE VOICE

Present simple                            it produces                              it is produced

Past simple                                  it produced                              it was produced

Future simple                              it will produce                          it will be produced


Part 4 - PRONUNCIATION (phát âm)

Bạn có thể nghe thấy nhiều từ có âm / s / và / ʃ /. Bbạn cần phân biệt rõ hai âm đó.

Bạn hãy đọc to các từ sau đây:

                           / s /                                                                                / ʃ /

sausages, soap, sandwich, syrup,                         wash cloth, shoes, sugar, sheets

spinach, scent, socks, spice, stockings

Bạn hãy cố gắng phân biệt sự khác nhau của các cặp từ sau:

Nếu có thể, bạn làm bài tập sau đây cùng với bạn của mình. Đây là một trò chơi trí nhớ. Mỗi người tự chọn lấy một thứ trong danh sách mặt hàng đi chợ dưới đây và nhớ tên mặt hàng của người khác chọn.

Sugar, sheets, shoes, washing powder, fish and chips, shirt. soap, cushion

Example:

1st PERSON: Sheila went shopping and she bought a sheet.

2nd PERSON: Sheila went shopping and she bought a sheet and some sugar.

3rd PERSON: Sheila went shopping and she bought a sheet, some sugar and…


Part 5 - PRACTICE (luyện tập)

Bạn hãy chuyển các câu sau đây sang thể bị động.

Example:

                             Active                                                                Passive

You must not bring dogs into the park.               Dogs must not be brought into the park.

1. People eat a lot of pies in Australia.                A lot of pies…

2. I have lost my hat.                                                My hat…

3. I will serve drinks later.                                      Drinks…

4. We speak English here.                                     English…

5. You must not touch the flowers.                     The flowers…

 

Part 6 – THE SERIAL (chuyện đọc từng kỳ)

Episode 16:

          The detective was very interested in my story. When I had finished, he said, 'Right, Mr Moon. Let's go over that again. Henry Cotton works at the university, here and in Hong Kong. He's working on something pretty important. He says he's in danger, and he gives you a briefcase which you put in the safe at the hotel.' 'That's right,' I said.

          'You go on holidays, and someone breaks into your house and takes your keys. Why would they do that?'

          'I guess they wanted the key to the safe,' I said.

          'Right. So someone wants the briefcase. Then Cotton disappears. You check with Cotton's assistant… er… what's his name?'

          'Ben Morris. Yes, my daughter Mandy went to see Morris, but he didn't know where Cotton was.'

          'What else? Oh yes, a man claiming to be Cotton's assistant goes to the hotel with a letter and disk, and asks for a package. But it isn't there. It's at your place. And it isn't a package, it's a briefcase. Then you ring Hong Kong and speak to Diana Cotton. She doesn't know where Cotton is, and she's worried. So she comes to Melbourne. Hmm. Interesting young woman. Then we find Cotton's body. We think he killed himself, but you don't. You think he was killed by someone who wants to steal his research. So then, at last, you give us the briefcase.'

          The detective looked at me sternly. 'You should have come to the police earlier, Mr Moon. You know that, don't you?' I nodded. 'OK. What happens next? Diana Cotton leaves town. Where is she? Do you have any idea?'

          'No,' I said.

          'Don't worry. We'll find her!'

          'Do you think she knows something, then?' I asked.

          'Yes, we do,' the detective replied grimly. 'We need to talk to that young woman. She'll be found soon. You can be sure of that!'

Download bài học MP3

 

END OF LESSON 16

COPYRIGHT NOTICE:

'Everyday English From Australia' lessons were funded by AusAID (the Australian Government's aid agency) and produced by Radio Australia Vietnamese Service in cooperation with Voice of Vietnam. Script advice was provided by the English Language Centre, Victoria University (Melbourne).

'Everyday English From Australia' lessons form part of English learning content of BayVut website (www.bayvut.com) – a service provided by Radio Australia.

(Nguồn ABC English) 

{/rokaccess}

Đóng