1

Series 2 – Bài 15: Mô tả nơi chốn, vị trí

Gửi Email bài này

EVERYDAY ENGLISH FROM AUSTRALIA – Series 2

TIẾNG ANH THÔNG DỤNG Ở AUSTRALIA – Loạt 2

Bài 15: describing locations (mô tả nơi chốn, vị trí)

{rokaccess guest} Đăng ký thành viên để xem nội dung chi tiết {/rokaccess} {rokaccess !guest} 

Part 1 - THE DIALOGUE (đối thoại)

Chị Mai Linh sẽ tả cho các bạn nghe buồng ngủ của chị ấy.

Dialogue 1:

MAI LINH:    My bedroom is a square room with a door in the middle of one wall. Opposite the door is a window and below the window is my desk and chair. Standing in my doorway, I can see my wardrobe, which takes up the entire wall on my left, and I can see my bed lying against the wall on my right with it's head against the same wall as the window. Between the bed and the window is a small table. Near the foot of my bed and against the wall behind the door is a chest of drawers.

Chị Mai Linh sẽ kể tiếp cho các bạn nghe một số đồ đạc kê ở trong buồng ngủ.

Dialogue 2:

MAI LINH:     There's a clock on the little table. There are some books on the desk, and behind the books is a lamp. My slippers are under the bed. On the wall above the bed head is a photograph of my parents. In the middle of the room there's a small round rug.

Anh Terry sẽ tả phòng làm việc của anh ấy.

Dialogue 3:

TERRY:   My office is a rectangular room with no windows. The door is in the centre of a shorter wall. Against the wall opposite the door are my desk and chair. In the corner on the left of my desk is a filing cabinet and opposite the filing cabinet in the corner behind the door, is another filing cabinet. In the middle of the longer wall to the right of the door and against the wall, is a long table and against the wall opposite the table is a bookcase.

 


Part 2 - VOCABULARY (từ vựng)

a bed head                         đầu giường 

[ 'bɛd hɛd ]

a book case                       tủ sách 

[ 'bʊk∪keIs ]

a chest of drawers           tủ com-mốt (có nhiều ngăn kéo rộng) 

[ tʃɛst∪əv 'drəz ]

a doorway                           cửa ra vào 

[ 'dɔweI ]

a filing cabinet                   tủ đựng tài liệu 

[ 'failIŋ kæbənət ]

foot of the bed                   chân giường 

[ 'fʊt∪əv θə 'bɛd ]

a pot plant                           cây cảnh 

[ 'pɒt plant ]

slippers                                dép đi trong nhà

[ 'slIpəz ]

a typewriter                        máy chữ

[ 'taIpraItə ]

a wardrobe                        tủ quần áo

[ ' w:adroʊb ]

entire                                   toàn bộ

[ ən 'taIə ]

against                              dựa vào, áp vào

[ ə 'geIinst ]

behind                               phía sau

[ bə 'haInd ]

below                                phía dưới

[ bə 'loʊ ]

between                           giữa, ở giữa

[ bə 'twin ]

in the centre                    ở trung tâm

[ In θə'sɛntə ]

opposite                          đối diện

[ 'ɒpəsIt ]


Part 3 – LESSON: describing locations (mô tả nơi chốn, vị trí)

Khi tả đồ vật, chúng ta cần phải nói rõ chúng ở đâu bằng những giới từ như:

'IN' (ở trong) hay 'ON' (ở trên, tại.) Thí dụ:

The bread is in the cupboard on the shelf.           Bánh mì để trong ngăn tủ trên cái giá.

The shop is on the corner.                                       Cửa hàng ở góc đường.

The television is in the corner.                                Máy truyền hình đặt ở góc nhà.

Chú ý: Có sự khác nhau giữa nhóm từ 'in front of' 'opposite'. Từ 'opposite' thường mang nghĩa đối diện, trong khi nhóm từ 'in front of ' không mang nghĩa đó 'Next to', 'near' 'by' để chỉ những vật gì rất gần những vật khác. Thí dụ:

The chair is next to the desk.                               Cái ghế ở gần cái bàn giấy

The chair is near the desk.

The chair is by the desk.                     


Part 4 - PRONUNCIATION (phát âm)

Có nhiều giới từ được bắt đầu bằng một nguyên âm. Các bạn luyện đọc các từ sau và cố gắng phân biệt sự khác nhau:

 

Part 5 - PRACTICE (luyện tập)

Bạn hãy nhìn vào hai bức ảnh sau đây và nói rõ các điểm khác nhau. Bạn nên rủ một bạn khác cùng làm bài tập này. Các bạn hãy hỏi nhau các câu hỏi về vị trí của đồ vật để tìm ra sự khác nhau.

 

Part 6 – THE SERIAL (chuyện đọc từng kỳ)

Vocabulary:

to arrest                 bắt giữ

 

Episode 15:

          Detective Baker left, and Diana went to bed. 'She's very calm.' I said. 'Do you think she's all right?'. 'She's too calm,' was Judy's reply. 'She isn't upset at all. I don't believe she cares about her father. There's  something strange about that young woman.'

          Mandy looked at her watch, and said that Ben would be home. She would call him to tell him the news about Henry Cotton. She went to the phone, which was on the wall in the kitchen, and closed the door. I winked at Judy. 'Romance is in the air,' I said, and Judy smiled.

          Next morning Diana had breakfast with us as usual. I looked at her closely. She was pale, and she was worried, but I didn't think that she's been crying.

          'I'm going away for a few days,' she told us. 'Thank you for your kindness.' She didn't tell us where she was going, and she took all her things. I must say Judy and I were not sorry to see her go. Later that day the detective came to our place again, wanting to see Diana, but we couldn't tell him where she was.

          'Never mind,' the detective said. 'If we need her, we'll find her.'

          'Did Cotton kill himself?' I asked.

          'Well… it certainly looks like it. Why? Do you know something about it?'

          'I knew Cotton,' I said. 'He was a very famous scientist. He was working on an important project. He was about to make an important discovery. I don't believe he would kill himself, that's all.' The detective looked at me sternly.

          'Is there something else you want to tell us, sir?' he asked.

          'Yes,' I said. I went to the bedroom and took the briefcase from under the bed. I went back to the living room and gave it to Detective Baker.

          'What's this, then?' he asked. And I told him everything I knew.

Download bài học MP3

 

END OF LESSON 15

COPYRIGHT NOTICE:

'Everyday English From Australia' lessons were funded by AusAID (the Australian Government's aid agency) and produced by Radio Australia Vietnamese Service in cooperation with Voice of Vietnam. Script advice was provided by the English Language Centre, Victoria University (Melbourne).

'Everyday English From Australia' lessons form part of English learning content of BayVut website (www.bayvut.com) – a service provided by Radio Australia.

(Nguồn ABC English) 

{/rokaccess}

Đóng