1

Series 2 – Bài 12: Nói về hành động thường xảy ra

Gửi Email bài này

EVERYDAY ENGLISH FROM AUSTRALIA – Series 2

TIẾNG ANH THÔNG DỤNG Ở AUSTRALIA – Loạt 2

Bài 12: talking about routines (Nói về hành động thường xảy ra)

{rokaccess guest} Đăng ký thành viên để xem nội dung chi tiết {/rokaccess} {rokaccess !guest}

Part 1 - THE DIALOGUE (đối thoại)

Chị Mai Linh sẽ kể cho các bạn nghe về một ngày Chủ nhật đặc biệt của chị ấy khi còn ở Hà Nội.

Dialogue 1:

MAI LINH:     Sunday is always a special day for me. I usually wake up at about seven-thirty, and listen to the radio in bed for a while. I never do that during the week! Then I have breakfast and do the shopping. We plan a special meal on Sundays. My children really enjoy that, because I don't have time to cook a proper meal for them during the week. I always clean the house and do the washing when we get home. Then, about 11:30, I start preparing the lunch. In the afternoon we sometimes visit friends. In the evening I watch TV, and I usually go to bed at 11 o'clock.

 


Part 2 - VOCABULARY (từ vựng)

a garden                 vườn 

[ 'gadən ]

a market                 chợ 

[ 'makət ]

a radio                    máy phát thanh, rađiô 

[ 'reIdioʊ ]

tennis                      quần vợt 

[ 'tɛnəs ]

a weekend             cuối tuần 

[ wik'ɛnd ]

always                     luôn luôn 

[ 'ɔlweIz ]

often                        thường thường 

[ 'ɒfɜn ]

sometimes             thỉnh thoảng 

[ 'sʌmtaImz ]

special                     đặc biệt 

[ 'speʃəl ]

ever                          mãi mãi 

[ 'ɛvə ]

never                       không bao giờ, không khi nào 

[ 'nɛvə ]

to be tired               mệt mỏi 

[ bi 'taIəd ]

to visit                      thăm viếng 

[ 'vizət ]

to wake up              thức dậy 

[ weIk 'ʌp ]

 


Part 3 - LESSON: talking about routines (nói về hành động thường xảy ra)

Khi nói về các hành động thường xuyên xảy ra chúng ta dùng trạng từ năng diễn. Sau đây là các trạng từ được sắp xếp theo thứ tự, từ mức độ thường xuyên nhất cho tới không bao giờ:

always

usually (normally) (regularly)

often (frequently)

sometimes

never

 

Các trạng từ này được đặt ở ngay trước động từ trong câu. Thí dụ:

I usually go to bed at 11 o'clock.                     Tôi thường đi ngủ lúc 11 giờ.

We often visit relatives on the weekend.      Chúng tôi hay đi thăm họ hàng vào ngày nghỉ cuối tuần.

 

Động từ năng diễn được đặt sau động từ 'to be'. Thí dụ:

I am always happy on the weekend.         Tôi luôn luôn cảm thấy sung sướng vào kỳ nghỉ cuối tuần.

He is often tired at night.                              Anh ấy hay mệt mỏi vào ban đêm.

 


Part 4 - PRONUNCIATION (cách phát âm)

Để phân biệt các âm /u/ như trong từ 'food' [ 'fud ] và âm /ʊ/ như trong từ 'foot ' [ 'fʊt ], các bạn cần phải luyện nghe và nói. Các bạn hãy luyện hai câu sau.

Usually I use a ruler.                                 Tôi thường dùng thước kẻ. 

[ 'juʒ (u)əlijaIjuzərulə ]

Could I have some fruit juice?                 Cho tôi xin nước trái cây nhé? 

[ kʊdaI hæv səm frut 'ʤus ]

 

Các bạn luyện hai câu sau đây. Khi nói các bạn nên thận trọng vì hai câu này khó hơn.

I'd choose a good cookery book, full of beautiful pictures.

[ aid tʃuze gʊd kʊkəri_bʊk fʊləv bjutəfʊl piktʃəz ]

Tôi sẽ chọn một cuốn sách dạy nấu ăn hay có thật nhiều hình đẹp.

He could look at the book, and it would give him good ideas.

[ hi kʊd lʊkət θə bʊk ənd It wʊd gI v him gʊd∪aIdIəz ]

Anh ta có thể xem cuốn sách đó và có thể rút ra những ý kiến hay (về nấu ăn).


Part 5 - PRACTICE (luyện tập)

Các bạn nhìn vào bản tổng kết dưới đây về cuộc thăm dò ý kiến của 20 người về những hoạt động giải trí trong ngày nghỉ cuối tuần của họ:

 

Bây giờ các bạn hãy nói về kết quả của cuộc thăm dò ý kiến, và sử dụng các trạng từ năng diễn. Thí dụ:

Only one person never watches TV on a weekend.

Part 6 – THE SERIAL (chuyện đọc từng kỳ)

Episode 12:

          I usually tell Judy my plans, but this time I decided not to. But I did tell Mandy. 'I'm going to phone Hong Kong,' I told her.

          When I arrived at the hotel, Dave was waiting to see me. 'A funny thing happened last night,' he said. 'Cotton's assistant came back.'

          'The man who says he's Cotton's assistant,' I corrected him. 'What did he want this time?'

          'He brought this again,' said Dave, taking the small numbered-disk from his pocket. He wanted to know if I had the key to the safe.' And…' I prompted.

          'Well… the key was there, so I opened the safe, and there was nothing in it. Strange, eh? You don't know anything about a package do you, Joe?'

          'Not a thing,' I said innocently. I couldn't tell Dave about the briefcase under my bed, now could I? On the way home I went to the Post Office to phone Hong Kong. I didn't want anyone at the hotel to know about the call, and I didn't want Judy to know either.

          I took Cotton's card from my pocket and dialled the number. I don't often make overseas phone calls, and I was quite nervous. But the voice  which answered was very clear. It was Diana Cotton. I introduced myself and then I said, 'I'd like to speak to your father, please.'

          'I'm afraid he's not here,' Diana Cotton replied. 'He's at the Royal Hotel in Melbourne… until next week.'

          'But I work at the hotel, Miss Cotton,' I said.

          'He isn't here. The university doesn't know where he is either.' Diana was surprised and upset.

          'My father always tells me his plans,' she said. 'Something is wrong. He's in danger.' I agreed, so I told Diana about the briefcase, and about the small, red-faced man who was looking for it. I told her everything… except where the briefcase was.

Download bài học MP3

 

END OF LESSON 12

COPYRIGHT NOTICE:

'Everyday English From Australia' lessons were funded by AusAID (the Australian

Government's aid agency) and produced by Radio Australia Vietnamese Service in cooperation

with Voice of Vietnam. Script advice was provided by the English Language Centre,

Victoria University (Melbourne).

'Everyday English From Australia' lessons form part of English learning content of BayVut

website (www.bayvut.com) – a service provided by Radio Australia.

(Nguồn ABC English) 

{/rokaccess}

Đóng