Series 2 – Bài 11: Nói về thời tương lai

Được viết bởi Set Education. Đăng ngày 26/11/2009. Đăng trong Australian English. Lượt xem : 7885    Đồng ý chia sẻ thông tin cho Du Học SET, các trường và đối tác để nhận thông tin liên quan đến du học.
    Tôi đồng ý các điều khoản và chính sách bảo mật thông tin của Du Học SET.