Phần 3: Tính thống nhất và mạch lạc của bài thi Viết

Được viết bởi Set Education. Đăng ngày 22/03/2010. Đăng trong Free IELTS Online. Lượt xem : 16281