Phần 15: Từ được nhấn mạnh trong bài thi Nghe

Được viết bởi Set Education. Đăng ngày 24/05/2010. Đăng trong Free IELTS Online. Lượt xem : 12459