Phần 13: Các kỹ năng đọc và dạng câu hỏi

Được viết bởi Set Education. Đăng ngày 20/05/2010. Đăng trong Free IELTS Online. Lượt xem : 13713    Đồng ý chia sẻ thông tin cho Du Học SET, các trường và đối tác để nhận thông tin liên quan đến du học.
    Tôi đồng ý các điều khoản và chính sách bảo mật thông tin của Du Học SET.