Phần 11: Ngữ pháp trong bài thi Nói

Được viết bởi Set Education. Đăng ngày 20/04/2010. Đăng trong Free IELTS Online. Lượt xem : 10607    Đồng ý chia sẻ thông tin cho Du Học SET, các trường và đối tác để nhận thông tin liên quan đến du học.
    Tôi đồng ý các điều khoản và chính sách bảo mật thông tin của Du Học SET.