Nhức đầu với giới từ BY và FROM? Cách dùng chúng trình bày ở đây

Được viết bởi Set Education. Đăng ngày 29/07/2011. Đăng trong Hỏi đáp về Tiếng Anh. Lượt xem : 55065

Ví dụ : Chúng ta sẽ nói

 • The decision has been approved by the committee.

hay

 • The decision has been approved from the committee.

Trả lời

1. ‘by’ với câu bị động (passive clauses)

Trong câu ở thể bị động, như ví dụ trên, chủ thể hành động thường được giới thiệu bằng giới từ by, vì thế trong hai câu trên, câu thứ nhất là đúng.

Chúng ta có thể biến câu ở dạng bị động thành câu ở dạng chủ động nếu muốn dùng from như sau:

 • This decision has received approval from the committee.

Nhưng với tất cả các câu ở thể bị động chúng ta dùng by khi giới thiệu chủ thể hành động:

 • The car was turned over by a falling tree.
 • All the roofs on the houses in the village were ripped off by the tornado.
 • The visiting speaker was introduced by the club chairman.

Chỉ có trường hợp ngoại lệ duy nhất không dùng by là khi chúng ta nói về dụng cụ/vật thể được dùng cho hành động đó chứ không phải là nói về chủ thể của hành động.

Khi nói về dụng cụ/vật thể được dùng trong một hành động nào đó, chúng ta dùngwith, thay vì by.

Hãy so sánh các câu sau:

 • She was killed with a kitchen knife.
 • She was killed by an unknown assassin.
 • The palace was built with red bricks from the local brickyard.
 • The palace was built by a famous architect.

2. ‘by’ để nói về thời gian, giờ giấc (to express time)

By cũng được dùng để chỉ thời gian tới một điểm cụ thể nào đó:

 • I want you to be home by eleven o’ clock (trước hoặc chậm nhất là lúc 11 giờ).
 • By the time I arrived, everybody had left.
 • By the end of the lecture, nearly everyone was asleep.

3. by hay near?

By cũng có nghĩa là very close to (rất gần với).

Ví dụ:

 • Our house is quite close to the sea, but I would really like to live right by the sea.

4. ‘by’ dùng trong các cụm từ cố định (common phrases)

By còn được dùng trong một số cụm từ thông dụng như sau:

 • Are you going to deliver that parcel byhand, or will you send it by post?
 • Do you want to pay for this in cash, by cheque or by credit card?
 • You can get there by airby roadby rail or by sea, but however you travel, I’m sure you’ll enjoy it.
 • I have learnt this piece by heart and don’t need to have the music in front of me.

Tuy nhiên xin lưu ‎ là nếu chúng ta đặt một quán từ (a/an, the) trước danh từ in thì nó sẽ không còn là một cụm từ cố định nữa và giới từ by sẽ thay đổi.

Hãy so sánh các câu sau:

 • Why don’t you send it by email? It’s quicker.
 • I learnt about it in an email from Richard.
 • Did she come by car
  Yes, she did. She turned up in a brand new sports car!

5. from hay since?

Giới từ from chỉ điểm bắt đầu của một hành động. Nó thường được dùng với tohoặc till để chỉ thời điểm kết thúc hành động đó:

 • I normally work from nine to five, sometimes from ten till six.
 • You can drop by at any time during the afternoon. I shall be here from two onwards.
 • From now on you must wear a suit and a tie whenever you go to the office.

Xin lưu, since được dùng với thì Hiện tại hòan thành (present perfect) hoặc quá khứ hoàn thành (past perfect tense) để chỉ điểm bắt đầu của hành động. Với các thì khác chúng ta thường dùng from.

Hãy so sánh các câu sau:

 • The office is open from eight o’ clock, but I don’t usually arrive before nine.
 • I have been working on the project since the beginning of September and hope to finish it by the end of October.  Đồng ý chia sẻ thông tin cho Du Học SET, các trường và đối tác để nhận thông tin liên quan đến du học.
  Tôi đồng ý các điều khoản và chính sách bảo mật thông tin của Du Học SET.