Nghĩa và cách dùng từ QUITE

Được viết bởi Set Education. Đăng ngày 15/01/2010. Đăng trong Hỏi đáp về Tiếng Anh. Lượt xem : 40464

Bạn có thể sẽ hỏi là thế thì làm sao biết được sự khác nhau này?

Khi một người nào đó nói: “I am quite happy”… Làm sao chúng ta biết được người đó muốn nói họ hoàn toàn hạnh phúc hay họ khá hạnh phúc?

Rất tiếc là nếu chỉ đọc câu đó trên giấy như vậy thì chúng ta không thể biết được.

Nếu tôi đọc câu ‘I am quite happy’, tôi thực sự không biết là nó có nghĩa ‘partially’ happy hay ‘completely’ happy. Tuy nhiên cũng đừng lo, có những yếu tố có thể giúp chúng ta giải quyết vấn đề này.

Trước hết chúng ta có một số tính từ trong tiếng Anh với nghĩa là ‘very’.

Ví dụ:
‘delighted’ có nghĩa là ‘very pleased’
‘exhausted’ có nghĩa là ‘very tired’
‘enormous’ có nghĩa là ‘very big’, v.v.

‘Quite’ thường được dùng với một trong những tính từ này và trong ngữ cảnh đó nó có nghĩa là ‘totally’ hoàn toàn.

Vì thế chúng ta nói:
“I am quite exhausted”… Trong câu này quite có nghĩa là absolutely, completely, 100% exhausted.

Bạn cứ thử nghĩ mà xem, về mặt lôgíc thì không thể có chuyện ‘somewhat very tired’ – nó hoàn toàn không có nghĩa.

Thứ hai là chúng ta phải tìm hiểu ngữ cảnh của câu nói đó. Thường thường chúng ta có thể hiểu được nghĩa của từ ‘quite’ mà người nói muốn diễn đạt khi nhìn vào nghĩa của cả câu

William đang có mặt ở đây với tôi chẳng hạn. Hãy thử tưởng tượng là William vừa mới ốm:

Alex: Are you feeling better now?
William: Yes, I’m feeling quite healthy, thank you. In fact, I feel great!

Trong ngữ cảnh này, William có lẽ muốn nói rằng anh đã hoàn toàn bình phục, anh cảm thấy 100% khỏe mạnh.

Nói một cách khác, chúng ta có thể có một cuộc đối thoại như thế này:

Alex: Are you feeling better now?
William: Well, I’m feeling quite healthy, but I still have a terrible headache.

Trong trường hợp này, William có lẽ muốn nói rằng anh cảm thấy khá khỏe, nhưng chưa hoàn toàn khỏe hẳn.

Ngoài ra khi nghe những câu này, chúng ta cũng sẽ có thể đoán được nghĩa là từ quite là partially hay totally qua giọng nói và ngữ điệu của người nói.

Nếu người nói với bằng giọng vui vẻ, và xuống giọng ở cuối câu, thì có lẽ nó có nghĩa là người đó cảm thấy hoàn toàn khỏe mạnh, vui vẻ.v.v.

Tuy nhiên nếu người đó nói với giọng nói có vẻ lưỡng lự, thiếu tự tin, và nếu lên giọng ở cuối câu, thì có lẽ người đó muốn nói họ khá vui, hay đã khỏe hơn – partially happy or healthy – nhưng không phải là hoàn toàn như vậy.

Trên thực tế, trong văn phong hơi cổ, người ta thường dùng ‘quite’ để diễn tả ý ‘totally’ hay ‘completely’ – ít nhất là trong văn nói tiếng Anh.

Đôi khi người ta vẫn dùng cách này trong văn viết, đặc biệt là trong văn phong trịnh trọng, vì thế bạn có thể đọc trong một tiểu thuyết cách diễn đạt này. Nhưng trong tiếng Anh hội thoại hiện đại, ‘quite’ thường có nghĩa là ‘partially’.

BẢN TIẾNG ANH

If we say:

“I am quite happy”…

This can mean that I’m partially, fairly, somewhat happy but not completely happy – or it can

mean I’m totally, entirely, completely, 100% happy.

Your next question will probably be: How can we tell the difference?

When somebody says:

“I am quite happy”…

How do we know if they mean partially happy or totally happy?

Well, I’m sorry, but simply reading the sentence on the page can’t help us with this. If I read

the words, ‘I am quite happy’, I really don’t know if this means ‘partially’ happy or ‘completely’

happy. However, don’t despair – there are some clues that can help us solve this problem.

Firstly, we have some adjectives in English which include the idea of ‘very’.

For example:

‘delighted’ means ‘very pleased’

‘exhausted’ means ‘very tired’

‘enormous’ means ‘very big’, and so on.

‘Quite’ is often used with one of these adjectives, and in this situation, it always means ‘totally’.

So, if we say:

“I am quite exhausted”…

This means I’m absolutely, completely, 100% exhausted.

If you think about this, it’s logical because it’s impossible to be ‘somewhat very tired’ – that

doesn’t make any sense.

Secondly, we have to think about the context. Often we can clearly understand which

meaning of ‘quite’ the speaker intends, by looking at the meaning of what he or she is saying.

William’s here with me… (William: Hello!)

Let’s imagine that William has recently been ill:

Alex: Are you feeling better now?

William: Yes, I’m feeling quite healthy, thank you. In fact, I feel great!

Here, William probably means that he has fully recovered, and he’s feeling 100% healthy.

On the other hand, we could have a conversation like this:

Alex: Are you feeling better now?

William: Well, I’m feeling quite healthy, but I still have a terrible headache.

In this case, William probably means that he feels partially healthy, but not completely

healthy.

Also, when these sentences are spoken, we can often get a clue from the speaker’s tone of

voice and intonation:

If he or she speaks in a positive, definite tone of voice, going down at the end of the sentence,

that probably means that he or she feels totally happy, or healthy, or whatever.

However, if the speaker’s tone is more uncertain, and if it rises at the end of the sentence, that

probably means that he or she is partially happy or healthy, but not completely.

In fact, it’s quite old-fashioned to use ‘quite’ to mean ‘totally’ or ‘completely’ – at least in

spoken English. It’s still used this way sometimes in writing, especially in formal writing, so

you might read that in a novel for example. But in modern conversational English, ‘quite’

normally means ‘partially’.

Theo BBC English