Mới!!! Thử sức 02 dạng thức IELTS đầu năm 2010

Được viết bởi Set Education. Đăng ngày 02/03/2010. Đăng trong Đề thi IELTS. Lượt xem : 10328

Essay tháng 01.2010

You should spend 40 minutes on this task

Some people believe that charity organizations should provide aid to those in greatest need, wherever they are. Others believe that charity organizations should help people in their own country.

Discuss both views and give your opinion.

Give reasons for your answer and include relevant examples from your own knowledge or experience.

Write at least 250 words

 

Essay tháng 02.2010

You should spend 40 minutes on this task

Human social developments with modern technology, apart from the advantages, also bring about negative impact on people.

Do you agree or disagree?

Give reasons for your answer and include relevant examples from your own knowledge or experience.

Write at least 250 words
    Đồng ý chia sẻ thông tin cho Du Học SET, các trường và đối tác để nhận thông tin liên quan đến du học.
    Tôi đồng ý các điều khoản và chính sách bảo mật thông tin của Du Học SET.