Khác nhau giữa THINK OF và THINK ABOUT

Được viết bởi Set Education. Đăng ngày 14/01/2010. Đăng trong Hỏi đáp về Tiếng Anh. Lượt xem : 16269

Sian Harris trả lời:

 

Chào Cecile. Cảm ơn bạn đã đặt câu hỏi – giới từ trong tiếng Anh là tương đối phức tạp.

 

Chúng ta cần phải nhìn xem từ nào phù hợp nhất khi đi với “Think of” và “Think about”.

Về cơ bản thì “think of” thường có nghĩa là “tưởng tượng” – imagine – trong khi “think about” thường có nghĩa gần hơn với “consider” – xem xét, suy nghĩ.

Vì vậy sự khác nhau giữa hai động từ kép này sẽ tùy thuộc vào ngữ cảnh.

Ví dụ, nếu tôi nói “I am thinking of a tropical beach, please don’t interrupt me.” Như vậy có nghĩa là tôi đang nghĩ tới, tưởng tượng ra hình ảnh bờ biển nhiệt đới, tôi đang mơ về nơi đó.

Còn nếu trong một ví dụ khác như “They are thinking about whether to agree to the sale” thì “think about” ở đây có nghĩa là đang suy nghĩ, xem xét – they are considering the sale.

Trong những trường hợp như trên, thì một cách dùng này thường hay được sử dụng thay cho cách dùng kia trong những ngữ cảnh nhất định nào đó, như hai ví dụ trên.

Tuy nhiên khi chúng ta nói về người, chúng ta thường dùng cả hai và đều có nghĩa tương tự như nhau.

Ví dụ, nếu bạn tôi bị tai nạn và phải vào bệnh viên, tôi có thể gửi hoa và một tấm thiếp tới cho bạn với lời nhắn gửi mà trong đó chúng ta có thể dùng cả hai Think of và Think about: “I’m thinking of you,” hay “I’m thinking about you”, và nghĩa của hai câu này không khác nhau là bao.

Bản tiếng Anh

Cecile Arnould from Belgium wants to know the difference between – think of

/think about

Sian Harris answers:

Hi Cecile and thanks for your question – prepositions are a very tricky area! This is

also what’s known as a collocation issue….which means we need to look at which

words work best in partnership with ‘think of ‘ and ‘think about.’. Basically, ‘think of’

usually means ‘imagine’ whereas ‘think about’ tends to mean something closer to

‘consider’, so the differences would arise in certain contexts. For example, if I say I’m

thinking of a tropical beach, please don’t interrupt me! I mean I’m imagining it or

daydreaming about it. However, a sentence like ‘they’re thinking about whether to

agree to the sale,’ means they’re considering the sale. In these cases, it’s just natural

usage patterns that tend to favour one form over another

But when we are talking about people, we often tend to use them both in a similar

way: For example, if my friend had an accident and went to hospital, I might send a

card and some flowers with a message which could either read : ‘I’m thinking of you,’

or ‘I’m thinking about you’, and the meaning wouldn’t be significantly different.

I hope that helps Cecile – thanks for your question

Theo BBC English