IELTS HOT!!! DẠNG CÂU HỎI SPEAKING XUẤT HIỆN NHIỀU NHẤT TRONG NĂM 2010

Được viết bởi Set Education. Đăng ngày 15/10/2010. Đăng trong Đề thi IELTS. Lượt xem : 14407    Đồng ý chia sẻ thông tin cho Du Học SET, các trường và đối tác để nhận thông tin liên quan đến du học.
    Tôi đồng ý các điều khoản và chính sách bảo mật thông tin của Du Học SET.