How to link sentences

Được viết bởi Set Education. Đăng ngày 21/01/2011. Đăng trong General English. Lượt xem : 8813    Đồng ý chia sẻ thông tin cho Du Học SET, các trường và đối tác để nhận thông tin liên quan đến du học.
    Tôi đồng ý các điều khoản và chính sách bảo mật thông tin của Du Học SET.