1

Học bổng Navitas South Australia

Gửi Email bài này

Học bổng Navitas South Australia

Tên Loại Học Bổng Số Lượng Điều kiện
Học Bổng Navitas Academic (SAIBT
và Eynesbury)

Giảm 50% học phí cho chương trình Diploma

Mỗi kỳ được 2 suất học bổng, Navitas SA có 12 suất
học bổng 50% mỗi năm.

12 mỗi năm

Sau học kỳ đầu tại Navitas SA, hai sinh viên đứng đầu sẽ được nhận học
bổng.

Tất cả các sinh viên đều được xét.

Học Bổng Gia Đình Navitas (SAIBT
và Eynesbury)

Giảm 10% học phí

Không giới hạn

Thành viên gia đình thứ hai và tiếp theo của học tại cơ sở là thành viên của Navitas.

Học Bổng Eynesbury Merit (Học lớp 10 và 11)

Giảm 50% học phí cho học sinh lớp 10 hoặc lớp 11 tại Cao Đẳng Eynesbury.

Không giới hạn

 

Học sinh nào có điểm trung bình 70% hoặc cao hơn khi Tốt nghiệp lớp 9 hoặc Tốt nghiệp lớp 10 ở Việt Nam với ít nhất 5.0 IELTS hoặc tương đương (để vào Lớp 10) hoặc 5.5 IELTS hoặc tương đương (để vào Lớp 11).

Học Bổng Eynesbury Merit (Học lớp 12)

Giảm 25% học phí năm lớp 12 (1 năm) tại Cao Đẳng Eynesbury.

 Không giới hạn

 

Học sinh nào có điểm trung bình 80% hoặc cao hơn khi Tốt nghiệp lớp 11 ở
Việt Nam với ít nhất 5.5 IELTS hoặc tương đương.

Chương Trình Dự Bị Đại Học Nam
Úc Eynesbury ( FSP)

Giảm 25% học phí cho FSP (1 năm) tại Eynesbury

Không giới hạn

Học sinh nào có điểm trung bình 80% hoặc cao hơn khi Tốt nghiệp lớp 11 ở
Việt Nam với ít nhất 5.5 IELTS hoặc tương đương

Học Bổng Eynesbury ELICOS ( EES)

Giảm 25% học phí cho ELICOS

Không giới hạn

Tất cả các học sinh sẽ phải học tối thiểu là 20 tuần ELICOS, kèm theo một chương trình học tập tại Eynesbury.

Học Bổng Ngôn Ngữ Tiếng Anh
SAIBT Tại CELUSA

Học Bổng Ngôn Ngữ Tiếng Anh Trong Năm Tuần

Không giới hạn

Đối với những học sinh đang học chương trình SAIBT yêu cầu tối thiểu 15
tuần học ngôn ngữ Tiếng Anh tại CELUSA.

 

Liên hệ Du Học SET để biết thêm chi tiết và đăng ký học bổng


 

Học bổng Navitas South Australia

Tên Loại Học Bổng Số Lượng Điều kiện
Navitas Academic Scholarships (SAIBT & Eynesbury)

50% remission of tuition fees for the Diploma program

2 scholarships are offered each semester, thus Navitas SA offers 12 50% scholarships each year

12 each year

After the first semester of study at Navitas SA, the top 2 students will be offered the scholarships

All students are eligible

Navitas Family Bursary (SAIBT & Eynesbury)

10% remission of the tuion fee

unlimited

The second and subsequent family member who studies with a Navitas member institution

Eynesbury Merit Scholarship (Yr 10 and 11)

50% remission of fees for year 10 or year 11

unlimited

Any student who scores average 70% or above for a final grade 9 or 10 result in Vietnam with at least 5.0 IELTS or equivalent (for entry into Yr 10) or 5.5 IELTS or equivalent (for entry into yr 11)

Eynesbury Merit Scholarship (Yr 12)

25% remission of fees for year 12 (1 yr) at Eynesbury.

unlimited

 

Any student who scores average 80% or above for final Grade 11 result in Vietnam with at least 5.5 IELTS or equivalent

 

Eynesbury South Australian Universities Foundation Studies Program ( FSP)

25% remission of FSP tuition fee 1 year at Eynesbury

unlimited

Any student who scores average 80% or above for final Grade 11 result in Vietnam with at least 5.5 IELTS or equivalent

Eynesbury ELICOS Scholarship (EES)

 

25% remission of fees for ELICOS tuition fee

 

unlimited

For all students who will commence a min 20 wks ELICOS, packaged with an academic program at Eynesbury

 

SAIBT English Language Scholarship at CELUSA

 

Five weeks English Language Scholarship

 

unlimited

For students who are undertaking a SAIBT program and requiring a min of 15 wks English language tuition at CELUSA

 

 

Contact SET Education today!

Đóng