1

Học bổng Murdoch University

Gửi Email bài này

Chương trình học bổng này giúp cho việc theo học tại Đại Học Murdoch trở nên dễ dàng hơn cho sinh viên quốc tế. Học bổng sẽ có giá trị từ $500 - $5,500 cho mỗi năm học, tùy thuộc vào khóa học, dành cho tất cả sinh viên đăng ký học chương trình đại học và sau đại học, vào Semester 1 hoặc 2 tại trường trong năm 2011.

 Một số khóa học sau đại học tham khảo tại Murdoch

Master of Professional Accounting

Master of Business Administration

Master of Human Resource Management

Master of Arts in Public Policy

Master of Health Management, Quality and Leadership

Master of Arts in Communication Management

 

{rokaccess special, manager, author, editor}

Thông tin nội bộ:

For full details please visit: http://www.murdoch.edu.au/Future-students/International-students/Applying-to-Murdoch/Scholarships-available/International-Discoverers-Scholarship-Scheme/

{/rokaccess}

Liên hệ Du Học SET để biết thêm về các khóa học tại trường và cơ hội học bổng này

Đóng