1

Học bổng Murdoch Institute of Technology

Gửi Email bài này

Trường Murdoch Institute of Technology  - MIT có các suất học bổng dành cho sinh viên hoàn tất một trong các khóa sau

  • Murdoch University Preparation Course AUD 250/unit

  • Diploma Programme AUD 2,000

  • Advanced Diploma Programme: AUD 3,000

Điều kiện:

  • Đăng ký học bổng trước 21/12/2012 cho các khóa bắt đầu trước tháng 03/2013 tại MIT.
  • Sinh viên có thể nhận được nhiều suất học bổng nếu chọn khóa học gói

Liên lạc Du Học SET để đăng ký ngay suất học bổng này.

Đóng