1

Giới thiệu: trường Swinburne University 9h sáng 25/2/2009

Gửi Email bài này

9h sáng 25/2/2009, văn phòng SET Education sẽ tổ chức buổi giới thiệu về trường Swinburne University. Các bạn hãy đăng kí tham dự qua số điện thoại của văn phòng: 3848 4433 hoặc sử dụng email đăng kí tham dự.

Đóng