1

Giới thiệu: trường SAIBT 10h sáng 10/3/2009

Gửi Email bài này

10h sáng 10/3/2009 văn phòng SET sẽ tổ chức buổi giới thiệu về trường SAIBT. Các bạn có thể liên hệ đăng kí qua số điện thoại của văn phòng: 3848 4433 hoặc qua email đăng kí tham dự.

Đóng