1

Giới thiệu: trường PIBT 10h sáng 6/3/2009

Gửi Email bài này

10h sáng 6/3/2009, đại diện của PIBT sẽ có buổi giới thiệu tại văn phòng SET Education. Các bạn hãy đăng kí tham dự qua số điện thoại của văn phòng: 3848 4433 hoặc sử dụng email đăng kí tham dự.

Đóng