1

Giới thiệu trường Phoenix Academy 4h chiều 27/2/2009

Gửi Email bài này

4h chiều 27/2/2009 văn phòng SET Education sẽ tổ chức buổi giới thiệu về trường Phoenix Academy. Các bạn hãy đăng kí tham dự qua số điện thoại của văn phòng: 3848 4433 hoặc sử dụng email đăng kí tham dự.

Đóng