1

Giới thiệu: Trường Murdoch University 2h chiều ngày 5/3/2009

Gửi Email bài này

2h chiều ngày 5/3/2009, đại diện trường Murdoch University sẽ có buổi giới thiệu về trường tại văn phòng SET Education. Các bạn hãy đăng kí tham dự qua số điện thoại của văn phòng: 3848 4433 hoặc sử dụng email đăng kí tham dự.

Đóng