1

Giới thiệu: trường La Trobe University 3h30 chiều 27/2/2009

Gửi Email bài này

3h30 chiều 27/2/2009, đại diện trường La Trobe University sẽ tổ chức buổi giới thiệu về trường tại văn phòng SET Education. Các bạn hãy đăng kí tham dự qua số điện thoại của văn phòng: 3848 4433 hoặc sử dụng email đăng kí tham dự.

Đóng