1

Giới thiệu: Trường CIT 2h30 chiều 5/3/2009

Gửi Email bài này

2h30 chiều 5/3/2009 văn phòng SET sẽ tổ chức buổi giới thiệu về trường Canberra Institute Of Technology. Các bạn có thể liên hệ đăng kí qua số điện thoại của văn phòng: 3848 4433 hoặc qua email đăng kí tham dự.

Đóng