1

Giới thiệu: trường ANU College 2h30 chiều 27/2/2009

Gửi Email bài này

2h30 chiều 27/2/2009 văn phòng SET Education sẽ tổ chức buổi giới thiệu trường ANU College. Các bạn có thể đăng kí tham dự qua số điện thoại của văn phòng: 3848 4433 hoặc sử dụng email đăng kí tham dự.

Đóng