Dùng IN, ON & AT trong câu hỏi

Được viết bởi Set Education. Đăng ngày 14/01/2010. Đăng trong Hỏi đáp về Tiếng Anh. Lượt xem : 12501

1. What day is your birthday?
2. On what day is your birthday?
3. What day is the Christmas party?
4. On what day is the Christmas party?

 

Gareth Rees trả lời

 

Xin chào Lucy. Cảm ơn bạn đã đặt câu hỏi về việc dùng giới từ, như ‘on’, ‘in’ và ‘at’, trong các câu hỏi.

Câu trả lời ngắn gọn cho câu hỏi của bạn là cả hai cách hỏi: What day is your birthday? và On what day is your birthday?, đều được và đều được dùng khá phổ biến.

Tuy nhiên, có sự khác nhau nhỏ giữa hai dạng câu hỏi này; sự khác nhau đó là ở mức độ trịnh trọng hay không.

Nếu chúng ta muốn dùng câu với ngữ pháp rất trịnh trọng, chúng ta sẽ nói: On what day is your birthday?.

Chúng ta nói như vậy vì câu trả lời sẽ là: It is on Tuesday, tức là trong câu trả lời có giới từ ‘on‘.

Tuy nhiên, đây là một ví dụ về một nguyên tắc ngữ pháp vốn không gò bó lắm, vì trong tiếng Anh hàng ngày, và trong các ngữ các ít trịnh trọng hơn, hầu hết mọi người sẽ nói: What day is your birthday?

Việc bỏ không cần dùng tới giới từ là rất phổ biến và cũng là cách nói được chấp nhận rộng rãi.

Bạn cũng nghe hỏi: What day is your birthday on? Và đây là cách hỏi ít trịnh trọng hơn, nhưng cũng được dùng thường xuyên.

Sau cùng, cả hai cách hỏi mà bạn nêu ra ở một mức độ nào đó, đều liên quan tới thời gian xảy ra một sự kiện nào đó, và trong trường hợp ấy, một cách dùng rất phổ biến là dùng ‘when‘ thay vì dùng ‘what‘. Ví dụ,

When is the Christmas party? thay vì On what day is the Christmas party?

Hoặc một ví dụ khác: When did Gordon Brown become Prime Minister? thay vìIn what year did Gordon Brown become Prime Minister?

Tôi hy vọng là đã giúp được bạn hiểu rõ hơn và tôi khuyên là bạn nên để ý tới các phong cách khác nhau khi nghe tiếng Anh qua phim ảnh, hay đài báo như vậy bạn có thể nhận thấy những khác biệt về mức độ trịnh trọng hay thân thiện trong câu nói.

Bản tiếng Anh

A question from Lucy in Taiwan:

Which of the following are correct?

1. What day is your birthday?

2. On what day is your birthday?

3. What day is the Christmas party?

4. On what day is the Christmas party?

Thanks!

Gareth Rees answers:

Hello Lucy. Thank you for your question about the use of prepositions, words such as ‘on’,

‘in’ and ‘at’, in questions.

The brief answer to your question is that both styles of question, What day is your birthday?

and, On what day is your birthday?, are possible and both forms are commonly used.

However, there is a slight difference between the use of these forms; a difference which is

connected to formality.

If we want to use very formal grammar, we say On what day is your birthday?. We say this

because the answer, which should be It is on Tuesday, includes the preposition ‘on’.

However, this is an example of a grammar rule that is not very strict, because, in everyday

English, in less formal situations, most people say What day is your birthday?. Leaving out

the preposition is a very common and well-accepted style.

You will also hear What day is your birthday on? Again, this is a less formal style, but it is

commonly used. 

 Theo BBC English    Đồng ý chia sẻ thông tin cho Du Học SET, các trường và đối tác để nhận thông tin liên quan đến du học.
    Tôi đồng ý các điều khoản và chính sách bảo mật thông tin của Du Học SET.