Do you say “A” MBA or “An” MBA?

Được viết bởi Set Education. Đăng ngày 06/04/2012. Đăng trong General English. Lượt xem : 9131