1

Điểm IELTS Tháng 5/2010

Gửi Email bài này

STT Họ  Tên  Nghe  Đọc  Viết  Nói 

Tổng 

1 Phạm Trung  Khánh 7.5 8.5 7.5 6.5

7.5

2 Nguyễn Thị Hà  Phương 7.5 8 6.5 6 7
3 Huỳnh Đồng  Kim 6 6.5 6 6.5 6.5
4 Đặng Thị Phương  Uyên 6.5 6.5 6.5 5.5 6.5
5 Diệp Thị Quỳnh  Lan  6.5 6.5 6 7.5 6.5
6 Nguyễn Xuân  Huy 6 6.5 6.5 6 6.5
7 Nguyễn Thị Hoàng My 6.5 7 6.5 6 6.5
8 Phan Hữu Bích  Ngọc 6.5 6.5 7.5 6 6.5
9 Võ Thị Hoàng  Lam 5 6 6 6 6
10 Vũ Thị Thúy  Hồng 5.5 6.5 6 6 6
11 Hà Lê  Đức 5.5 6 4.5 6.5 5.5
12 Nguyễn Huyền  Trân 5 6.5 6 5.5 6
13 Hồ Hoàng Tường  Vy 5 5 5.5 6 5.5
14 Phan Thanh  Tâm 6 6 5.5 6.5 6
15 Trần Thị Thanh  Tâm 5 5 5 6 5.5
16 Đặng Thị Mỹ  Tín 6 5.5 6 6 6
17 Nguyễn Minh  Tuân 4.5 5.5 6.5 5.5 5.5

 

 

Đóng