1

Dạng câu hỏi IELTS mới cập nhật tháng 10.2010

Gửi Email bài này

Mời các bạn cùng thực tập với một đề thi mới tháng 8 và tháng 9 năm nay. Đề thi này được giới thiệu với các bạn thông qua kinh nghiệm thực tiễn của bạn Hiển và bạn Hương. Xin cảm ơn hai bạn.

Part 2

Talk about the changes in your hometown

You should say:

+ what the changes are

+ who and what are involved in those changes

+ why those changes occurs

And also tell whether the changes are good or not

Part 3

1.    What kind of facilities do you think people need most in the place you live? Why?

2.    Is there a need for a new means of transport, the underground, for example?

3.    What are the advantages and disadvantages of the underground?

4.    Should the government consider local people’s opinion about transportation plan?

5.    How does technological advancement benefit people’s life? Is there anything harmful?

 

Chúc các bạn luyện tập tốt. Bài hướng dẫn thực tập và phát triển ý cho bài nói sẽ được giảng dạy trong chương trình luyện thi IELTS tại SET Education.

Đóng