1

Nội dung mẫu thông báo nghỉ trong Signature va Autoreply

Gửi Email bài này

Hướng dẫn cách cài đặt chế độ trả lời tự động tại đây


1. NGHỈ LỄ

a. Dành cho văn phòng Vietnam:

  • Signature: để thông báo 2 tuần trước ngày nghỉ

*Thông báo: Văn phòng Du Học SET - Việt Nam nghỉ lễ ... từ ... đến ... và sẽ hoạt động lại vào Thứ ... ngày ... . Văn phòng Du Học SET - Australia vẫn hoạt động bình thường."

*Please be informed that SET Education - Vietnam are closed from ... for ... Business will resume on ... SET Education - Australia is open for business as usual.


  • Autoreply: để thông báo trước khi rời văn phòng vào ngày làm việc cuối cùng

Cam on quy khach da lien lac,

Van phong chung toi nghi le ... tu ... den ... va se hoat dong lai vào Thu ... ngay ... Van phong Du Hoc SET - Australia van hoat dong binh thuong.

Neu can su ho tro GAP, vui long lien lac voi Mr Nam tai so 0918 118 119

Chuc quy khach mua le vui ve va nhieu may man.

 

Hi there,

Thank you for your email, we are closed from ... for ... Business will resume on ... SET Education - Australia is open for business as usual.

 If you need immediate assistance, please contact our Australia office at +65 2 9299 1133

 We wish you a happy and safe festive season.

 Regards,


 

b. Dành cho văn phòng Sydney:

  • Signature: để thông báo 2 tuần trước ngày nghỉ

*Thông báo: Văn phòng Du Học SET - Australia nghỉ lễ ... từ ... đến ... và sẽ hoạt động lại vào Thứ ... ngày ... . Văn phòng Du Học SET - Việt Nam vẫn hoạt động bình thường.

*Please be informed that SET Education - Australia are closed from ... for ... Business will resume on ... SET Education - Vietnam is open for business as usual.


  • Autoreply: để thông báo trước khi rời văn phòng vào ngày làm việc cuối cùng

Cam on quy khach da lien lac,

Van phong chung toi nghi le ... tu ... den ... va se hoat dong lai vào Thu ... ngay ... Van phong Du Hoc SET - Viet Nam van hoat dong binh thuong.

Neu can su ho tro GAP, vui long lien lac voi Mr Nam tai so 0918 118 119

Chuc quy khach mua le vui ve va nhieu may man.

Hi there,

Thank you for your email, we are closed from ... for ... Business will resume on ... SET Education - Vietnam is open for business as usual.

 If you need immediate assistance, please contact our Head Quarter at +84 8 3848 4433

 We wish you a happy and safe festive season.

 Regards,

2. CÔNG TÁC, NGHỈ:

 

  • Autoreply: để thông báo trước khi rời văn phòng vào ngày làm việc cuối cùng

Cam on quy khach da lien lac,

Hien toi khong co mat tai van phong tu ... den ... va han che trong viec kiem tra email. Toi se tra loi thu som ngay khi quay lai.

Neu can su ho tro GAP, vui long lien lac voi .... tai ...

Xin cam on,


Hi there,

I am away from the office from ... to ... with limited access to email. I will reply upon my return. Thank you for your patient.

If you need immediate assistance, please contact ... at ...

Kind regards

 

Đóng